Historisk arkiv

EUs nye kontrollforordning på matområdet tas inn i EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har lagt frem en proposisjon om samtykke til å innlemme EUs nye kontrollforordning på matområdet. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 27. september, med forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke.

Forordningen er en revisjon av den gamle kontrollforordningen fra 2004, som er en del av EØS-avtalen og ligger til grunn for det meste av Mattilsynets kontrollvirksomhet i dag.

Målet er at den nye forordningen skal være en overordnet paraply for alt kontrollregelverk i hele matkjeden. Den gjelder offentlig kontroll av regelverket for mat, fôr, dyrehelse og dyrevelferd. Virkeområdet er nå også utvidet til flere kontrollområder, blant annet animalske biprodukter, økologiske produkter og plantevernmidler. I tillegg er kontrollbestemmelser fra andre områder flyttet inn i forordningen og bidrar til å sikre én rettslig ramme for kontroll i hele matkjeden. Det utarbeides i tillegg flere utfyllende og implementerende forordninger med hjemmel i den nye forordningen.

Forordningen viderefører mesteparten av dagens gjeldende regelverk. Formålet er det samme som tidligere, men kravene er nå styrket for å sikre at europeiske myndigheter er harmoniserte, at de har systemer, organsering og tiltak på plass for å sikre etterlevelse av regelverket på matområdet. Reglene bidrar til forenkling og mer effektivt samarbeid mellom myndighetene.

Den nye kontrollforordningen antas å ha nyttevirkninger for både Mattilsynet og næringen. Og bedre kontroll av regelverket vil sikre enda bedre mattrygghet for forbrukerne.

Gjennomføringen i norsk rett vil medføre økonomiske konsekvenser, og det er derfor behov for Stortinget samtykke. Kostnadene gjelder blant annet  utvikling og drift av IKT-systemer, opplæring og informasjonstiltak.

Forordningen trer i kraft i EU 14. desember 2019. Den vil tre i kraft i Norge når Stortinget har gitt sitt samtykke.