Prop. 7 S (2019–2020)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen)

Kontrollforordningen er en revisjon av EUs kontrollregelverk som allerede i dag gjelder for Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Den nye forordningen har som formål å sikre enda bedre etterlevelse av regelverket på matområdet. Den skal være en overordnet paraply for alle kontrollbestemmelser i hele matkjeden og styrker kravene for å sikre at europeiske myndigheter er harmoniserte, at de har systemer, organisering og tiltak på plass for å sikre god mattrygghet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget