Historisk arkiv

Kongelig resolusjon om ny dyrehelseforordning behandlet i statsråd 4. desember 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kongelig resolusjon om innlemmelse av EUs ny dyrehelseforordningen ble behandlet i statsråd 4. desember 2020. Det er ventet at EØS-komiteen 11. desember 2020 treffer beslutning om å innlemme dyrehelseforordningen i EØS-avtalen, med forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke. Gjennomføringen av dyrehelseforordningen vil medføre økonomiske konsekvenser, derfor er det nødvendig med Stortingets samtykke om godkjenning av EØS-komiteens beslutning. Det vil bli fremmet en Prop. S for Stortinget snarlig.

Den nye dyrehelseforordningen gir et mer helhetlig regelverk enn det nåværende, ved at det gis en overordnet rettslig ramme med harmoniserte prinsipper for hele dyrehelseområdet. Dyrehelseforordningen og det utfyllende regelverket erstatter 40 rettsakter på dyrehelseområdet som er innlemmet i EØS-avtalen.

Dyrehelseforordningen gjelder for landdyr og akvatiske dyr, både ville og holdte dyr, samt avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse.

– Det er positivt at dyrehelseforordningen vil ha økt oppmerksomhet på å forebygge smittespredning. Smitteforebyggende arbeid bidrar til færre sykdomsutbrudd. Bedre dyrehelse gir også bedre dyrevelferd, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

De nye dyrehelsereglene tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom myndigheter og næringsaktører, og de antas også å ha nyttevirkninger for både Mattilsynet og næringen.

Gjennomføringen i norsk rett vil medføre økonomiske konsekvenser, og det er nødvendig med Stortingets samtykke om godkjenning av EØS-komiteens beslutning i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd.

Forordningen trer i kraft i EU 21. april 2021, og det tas sikte på samtidig ikrafttredelse i Norge, forutsatt Stortingets samtykke.