Historisk arkiv

Nasjonal jordvernpris til Alver, Austrheim og Norsk Landbruksrådgiving Vest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Alver kommune, Austrheim kommune og Norsk Landbruksrådgiving Vest ble i dag hedret for sin innsats for å ta vare på dyrka jord. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad tildelte dem i dag den nasjonale jordvernprisen.

– Vinnerne av den Nasjonale jordvernprisen har gjort et godt og viktig arbeid for å ta vare på matjord på et areal som ble bygd ned. Det har de gjort ved å flytte matjorda til nye og andre landbruksareal. Vi jobber for at areal ikke bygges ned, men når det først må skje er det veldig bra at kommunene og bøndene samarbeider for å ta vare på matjorda, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Nasjonal jordvernpris 2021.
Her får Alver, Austrheim og Norsk Landbruksrådgiving Vest jordvernprisen for sin innsats for å ta vare på dyrka jord. Fra venstre: landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, ordfører i Austrheim kommune, Per Lerøy, ordfører i Alver kommune, Sara Sekkingstad og daglig leder i Landbruksrådgiving Vest, Liv Lyngstad. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Vinnerne har også gjort et grundig og godt arbeid der de har arbeidet frem en god modell, prosedyrer og veiledning som kommuner og andre regioner for små og mellomstore anleggsprosjekt kan få god nytte av, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Alver kommune, Austrheim kommune og Norsk Landbruksrådgiving Vest mottok fredag 3. september Nasjonal jordvernpris for sitt arbeid med bevaring av matjorda. Prisen ble delt ut i Alver kommune.

Jordvernprisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier. Det er viktig at kommuner, fylkeskommuner, innbyggere, næringsliv og organisasjoner har kunnskap om jordvern, for at vi skal klare å bevare jord og sørge for økt matproduksjon i årene framover.

– Dyrka jord er hellig grunn for meg. Derfor setter jeg vinnerne av den nasjonale jordvernprisen ekstra høyt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Juryen sin begrunnelse:

"Alver og Austrheim kommuner og Norsk Landbruksrådgiving Vest tildeles den nasjonale jordvernprisen 2021 for sitt arbeide med jordvern, særlig med bakgrunn i at de i sammen i flere år har etablert og implementert en verktøykasse for bruk av overskuddsmasser fra nødvendig utbygging til jordbruksformål. Juryen legger særlig vekt på at arbeidet har ført til opparbeidelsen av et hundretalls dekar nye og moderne jordbruksareal, og på en måte som ivaretar andre viktige interesser, som bl.a. hensynet til  miljø og biologisk mangfold. Juryen legger også vekt på at en har utviklet en modell som er verdt nasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse, for bruk i andre regioner for små og mellomstore anleggsprosjekt. Juryen mener at arbeidet har bidratt til at en i større grad ser på matjorda som en ressurs. Selv om det viktigste for jordvernet er å unngå nedbygging, er det av stor betydning å bruke jorda til å opparbeide nytt eller forbedre eksisterende jordbruksareal, når det først er vedtatt nedbygging. Juryen vil presisere at prisen også er en anerkjennelse til andre lokale og regionale aktører som har deltatt i arbeidet med å utvikle håndbøker og annen veiledning gjennom prosjektet "Jordmasser – fra problem til ressurs". Det legges vekt på at arbeidet er gjennomført i et bredt samarbeid mellom ulike sektorer i kommunene og regionalt."

Juryen har bestått av:

  • Olaug Bollestad, landbruks- og matminister
  • Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Audhild Slapgård, styremedlem i Norges Bondelag
  • Morten Clemetsen, professor NMBU og representant for Norske Landskapsarkitekters Forening
  • Jonas Skrettingland, ordfører Hå kommune, og representant for KS
  • Olaf Gjedrem, leder i Jordvern Norge

Regjeringen har satt nytt jordvernmål

Regjeringen har nylig oppdatert jordvernstrategien fra 2015, med nye tiltak og et forsterket jordvernmål. Det nye jordvernmålet handler om at den årlige omdisponering av dyrka jord skal reduseres til 3 000 dekar innen 2025. 

– Matjorda vår er den viktigste ressursen for en levende norsk matproduksjon, både i dag og for framtidige generasjoner. Jeg mener at et nytt jordvernmål på 3 000 dekar pr år er både ambisiøst og realistisk, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.