Historisk arkiv

Nasjonalitetskravet står fast

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Sjømatindustriutvalgets forslag om å åpne for at fiskeindustrien kan eie fiskebåter vil ikke rokke ved nasjonalitetskravet i deltakerloven.

Professor dr. juris Finn Arnesen ved Senter for europarett, Universitetet i Oslo, har utarbeidet en betenkning om EØS-rettslige spørsmål i forbindelse med at Sjømatindustriutvalget har foreslått å åpne for at sjømatindustrien kan eie fiskefartøy.

I NOU 2014: 16 foreslår et flertall i Sjømatindustriutvalget å endre deltakerloven § 6 slik at sjømatindustribedrifter kan tildeles ervervstillatelse for fiskefartøy, hvis bedriftene har en reell økonomisk forbindelse til norske kystsamfunn. Utvalget forutsetter samtidig at en slik endring ikke rokker ved gjeldende norske restriksjoner på utlendingers adgang til å eie fiskefartøy.

Arnesen konkluderer med at Sjømatindustriutvalgets forslag ikke rokker ved adgangen til å opprettholde gjeldende norske restriksjoner på utenlandske statsborgeres og utenlandske foretaks adgang til å eie fiskefartøy.

Arnesens betenkning er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartmentet. Regjeringsadvokaten og Rettsavdelingen i UD deler Arnesens konklusjoner.

Les betenkningen her (pdf-format)