Historisk arkiv

Undertegnet norsk-russisk fiskeriavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge og Russland er enige om fordelingen av fiskekvoter for 2015. Norge får 401 240 tonn av 894 000 tonn torsk.

- Dette representerer store verdier for Norge. Torsken er selvsagt viktigst, men det er svært gledelig at vi nå endelig har fått på plass avtale for alle arter vi deler med Russland. Avtalen sikrer bærekraftig fiske. Det er svært viktig for fremtidig verdiskaping og viser verdien av god ressursforskning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2015 settes til 894 000 tonn i tråd med havforskernes anbefaling. Dette er en nedgang på 99 000 tonn fra 2014. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2015 vil være 401 240 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Avtalen ble undertegnet i Oslo av den norske og russiske delegasjonslederne Arne Røksund og Ilja Vasiljevitsj Sjestakov.
Avtalen ble undertegnet i Oslo av de norske og russiske delegasjonslederne Arne Røksund og Ilja Vasiljevitsj Sjestakov. (NFD)

Last ned flere bilder fra signeringen på flickr

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 178 500 tonn for 2015. Dette er en videreføring av kvoten fra 2014. Den norske hysekvoten vil med dette være på 88 115 tonn, inkludert forskningskvoten.

Totalkvoten for lodde for 2015 er satt til 120 000 tonn. Dette er en økning fra 2014 hvor kvoten er på 65 000 tonn.

Totalkvoten for blåkveite i 2015 videreføres på 19 000 tonn.

Norge og Russland har på dette kommisjonsmøtet oppnådd enighet om fordelingen av snabeluerbestanden. Norge får en eierandel på 72 %, mens Russland får 18 %. Partene har avsatt 10 % til tredjeland. Totalkvoten for 2015 er på 30 000 tonn.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2015.

PROTOKOLL fra den 44.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg:

VEDLEGG 1a: DELEGASJONSLISTE NORGE, på den 44. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

VEDLEGG 1b: RUSSISKE DELTAKERE på den 44. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

VEDLEGG 2 - DAGSORDEN FOR 44. SESJON I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, OSLO, 7.–10. OKTOBER 2014

VEDLEGG 3 - OVERSIKT OVER FORDELINGA AV KVOTER MELLOM NORGE, RUSSSLAND OG TREDJELAND (I TONN) I 2015

VEDLEGG 4 - FORDELING AV TREDJELANDSKVOTEN AV TORSK, HYSE OG BLÅKVEITE I 2015 (I TONN)

VEDLEGG 5 - KVOTER I 2015 FOR GJENSIDIG FANGST AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE FOR NORGE OG RUSSLAND I DE TO LANDS ØKONOMISKE SONER (I TONN)

VEDLEGG 6 - KVOTER (KVANTA) TIL RUSSLAND I NORGES ØKONOMISKE SONE OG TIL NORGE I RUSSLANDS ØKONOMISKE SONE (I TONN) I 2015

VEDLEGG 7 - TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER

VEDLEGG 8 - REPORT OF THE WORKING GROUP ON SEALS

VEDLEGG 9 - FRA MØTET I DET PERMANENTE UTVALG (DPU) FOR FORVALTNINGS- OG KONTROLLSPØRSMÅL PÅ FISKERISEKTOREN

VEDLEGG 10 - JOINT RUSSIAN – NORWEGIAN SCIENTIFIC RESEARCH PROGRAM ON LIVING MARINE RESOURCES IN 2014

VEDLEGG 11 - Kontrolltiltak

VEDLEGG 12 - Forvaltningsregler for torsk, hyse og lodde

VEDLEGG 13a - Norsk statistikk 2013 (excel)

VEDLEGG 13b - Russisk statistikk 2013 (excel)

VEDLEGG 14 - Norsk-russisk midlertidig forenklet forordning for utstedelse av lisenser for hverandres fiskefartøy

VEDLEGG 15 – Fangstdagbokskjema

VEDLEGG 16 - Fangstdagbokskjema for russiske fartøy