Historisk arkiv

Vil belønne oppdrettskommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Kommuner som stiller arealer til rådighet for oppdrett bør oppleve større positive ringvirkninger. Regjeringen vil belønne næringsvennlige kommuner, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- I dag går all skatt fra bedrifter til statskassa. Regjeringen mener at noe av det som skapes lokalt, også bør komme lokalsamfunnet til gode. Vi vil derfor lansere en ny modell for kommunal selskapsskatt, for å gjøre det attraktivt å skape arbeidsplasser lokalt. Kommuner som legger til rette for nye arbeidsplasser og vekst, vil få en ekstra belønning fra 2017. Vi foreslår å tilbakeføre om lag tre milliarder kroner til disse kommunene. Det vil også i aller høyeste grad komme kommunene som legger til rette for oppdrett til gode, sier Elisabeth Aspaker.


- Regjeringen vil også la store deler av vederlaget for tildeling av nye laksekonsesjoner og økt kapasitet på eksisterende konsesjoner tilfalle berørte kommuner. I stortingsmeldingen om vekst i lakseoppdrett foreslår regjeringen å legge bedre til rette for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst. Dette vil bidra til mer forutsigbare inntekter til kommunene, sier Aspaker.

- Regjeringen ønsker ikke å øke avgiftstrykket på en av våre viktigste konkurranseutsatte næringer og vil ikke fremme forslag om å innføre en arealavgift for oppdrettsnæringen, avslutter fiskeriministeren.