Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ny avtale gir Norge nok et år med en høy torskekvote.

- Jeg er glad for at det også for 2018 er enighet mellom Norge og Russland om en fiskeriavtale som sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Den totale torskekvoten for 2018 er på 775 000 tonn. Denne vil sammen med fisket på de andre bestandene gi grunnlag for en fortsatt høy verdiskaping i fiskerinæringen.

 

Forhandlingslederne  Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen.
Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen.

Norge og Russland har blitt enige om kvoter på torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, samt forbedrede vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner. Avtalen ble signert i Kazan, Russland, 12. oktober.


Avtalen for 2018 innebærer;

Torskebestanden er fortsatt på et høyt nivå. På bakgrunn av det stabile kvotenivået som har vært i perioden 2013-2017, ble partene enige om en gradvis implementering av stabilitetselementet i den nye forvaltningsregelen som ble vedtatt i 2016. Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2018 ble satt til 775 000 tonn. Partene bekreftet også at forvaltningsregelen ligger fast.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2018 vil være 350 159 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 202 305 tonn for 2018, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 99 230 tonn, inkludert forskningskvoten.

For første gang siden 2015 ble det besluttet å åpne for et kommersielt loddefiske i 2018. I henhold til forvaltningsregelen ble loddekvoten fastsatt til 205 000 tonn, som er den høyeste kvoten siden 2012.

Totalkvoten for blåkveite i 2018 er fastsatt til 27 000 tonn, som er en økning på 3 000 tonn fra 2017. Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 32 658 tonn for 2018. Dette er en økning på 2 658 tonn fra 2017. Det er også enighet om å utarbeide forvaltningsregler for begge disse bestandene.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2018.

Partene ble enige om forbedrede vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner, noe som gir grunnlag for forbedret kartlegging av fiskebestandene i årene framover.

 

PROTOKOLL fra den 47.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg:
VEDLEGG 1a: Delegasjonsliste Norge, på den 47. sesjon i
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

VEDLEGG 1b: Russiske deltakere på den 47. sesjon i
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

VEDLEGG 2 - Dagsorden for 47. sesjon i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, Kazan, Russland, 9.­–12. oktober 2017
VEDLEGG 3 - Oversikt over fordelingen av kvoter mellom Norge, Russland og tredjeland (i tonn) i 2018
VEDLEGG 4 - Fordeling av tredjelandskvoten av torsk, hyse, blåkveite og uer i 2018 (i tonn)
VEDLEGG 5 - Kvoter i 2018 for gjensidig fangst av torsk, hyse, lodde, blåkveite og uer for Norge og Russland i de to lands økonomiske soner (i tonn)
VEDLEGG 6 - Kvoter (kvanta) til Russland i Norges økonomiske sone og til Norge i Russlands økonomiske sone (i tonn) i 2018
VEDLEGG 7 - Tekniske reguleringstiltak og felles omregningsfaktorer for fiskeprodukter
VEDLEGG 8 - Report of the Working Group on Seals
VEDLEGG 9 - Protokoll fra møtet i Det permanente utvalg (DPU) for forvaltnings- og kontrollspørsmål på fiskerisektoren i Murmansk, 5. - 7. september 2017
VEDLEGG 10 - Joint Russion-Norwegian scientific research programme on living marine resources in 2018
VEDLEGG 11 - Kontrolltiltak
VEDLEGG 12 - Forvaltningsregler for torsk, hyse og lodde
VEDLEGG 13a - Norsk statistikk 2016 
VEDLEGG 13b - Russisk statistikk 2016 
VEDLEGG 14 - Norsk-russisk midlertidig forenklet ordning for utstedelse av lisenser for hverandres fiskefartøy
VEDLEGG 15 - Norsk fangstdagbokskjema
VEDLEGG 16 - Russisk fangstdagbokskjema
VEDLEGG 17 - Requests from the Joint Norwegian-Russian Fisheries Commission to ICES