Historisk arkiv

KVU for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt konseptvalgutredning (KVU) om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen.

- En samlokalisering kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur, laboratorier, og andre arealer. Samlokalisering av virksomhetene vil også kunne stimulere til ytterligere tverrfaglig samarbeid og styrking av fagmiljøer. Anbefalingene fra utredningen vil nå kvalitetssikres, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementets har flere underliggende marine FoU-virksomheter i Bergen. Departementet har fått utarbeidet en konseptvalgutredning hvor mulighetene for samlokalisering og felles infrastruktur er vurdert for Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Veterinærinstituttet, Nofima og det marine FoU-miljøet ved Universitetet i Bergen. Utredningen omfatter også Fiskeridirektoratet. Konseptvalgutredningen er en oppfølging av Masterplan for marin forskning og er utarbeidet i regi av Statsbygg.

Flere av departementets underliggende marine FoU-virksomheter i Bergen har i dag små og lite hensiktsmessige lokaler og utdatert vitenskapelig utstyr. Særlig NIFES og Havforskningsinstituttet har behov for mer funksjonell bygningsmessig kapasitet. Det er også et behov for å finne bærekraftige løsninger på eksisterende og fremtidige utfordringer i marine næringer. En økning i produksjonen i samsvar med verdiskapingsambisjonene frem mot 2050, vil gi nye biologiske, miljømessige og teknologiske utfordringer. Disse utfordringene må møtes med ny kunnskap som virksomhetene må settes i stand til å frembringe og anvende.

Konseptvalgutredningen har vurdert en rekke konsepter som belyser ulike strategier for å løse virksomhetenes behov. Det anbefalte konseptet for en fremtidig løsning er et nybygg for Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet. En samling av virksomhetene vil både kunne legge til rette for samspill mellom virksomhetene og mellom fagmiljøene internt i virksomhetene. Havforskningsinstituttet holder i dag til i flere lokaler. Dette begrenser effektivitet og samhandling i daglig arbeid.

Det er ikke gjort vurdering av tomt i konseptvalgutredningen, men det er foretatt tomte- og reguleringsmessige vurderinger av ulike områder for å synliggjøre realismen i de utredede alternativene i henhold til metodikk for konseptvalgutredninger.

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå sende konseptvalgutredningen til ekstern kvalitetssikring (KS1). Regjeringen vil ta stilling til valg av konsept når KS1 er ferdigstilt.