Historisk arkiv

Ny ordning for skipsfinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ny ordning på 10 milliardar kroner kan sikre fleire kontraktar til verft i Noreg.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringa ei ny låne- og garantiordning for kjøp av skip frå norske verft, når desse skipa skal brukast i Noreg. Regjeringa foreslår ei garantiramme på 10 milliardar kroner i 2018.

Ordninga vil omfatte finansiering av til dømes fiskebåtar, ferjer, brønnbåtar og hurtigbåtar, og finansieringa vil bli gitt på marknadsvilkår.

- På denne måten bidrar vi til å skape auka aktivitet i verfta og til at kompetansen blir i Noreg, seier næringsminister Monica Mæland (H).

- Ordninga vil kunne ha mykje å seie for aktørane i fiskerinæringa, og eg ser fram til å følgje med på dette vidare, seier Per Sandberg (Frp).  

Ordninga skal forvaltast av GIEK og Eksportkreditt Norge og vil vere ei mellombels treårig ordning. Ordninga vil bli evaluert. Det vil vere ein føresetnad at GIEK gir långivargarantiar på like vilkår med bankane, og at Eksportkreditt Norge gir lån på marknadsvilkår. Ordninga skal etter planen vere operativ første halvår 2018.