Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge og Russland er enige om fortsatt bærekraftig forvaltning av de viktige fellesbestandene i Barentshavet.

- Etter nok en runde med konstruktive og gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2019 som gjør at vi fortsatt kan høste bærekraftig av våre felles fiskeressurser i Barentshavet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Om avtalen for 2019

Torskebestanden er i god forfatning og totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2019 ble satt til 725 000 tonn. Dette innebærer en fortsatt forsvarlig og bærekraftig forvaltning av bestanden.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2019 vil være 328 697 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 172 000 tonn for 2019. Den norske hysekvoten vil med dette være på 85 080 tonn, inkludert forskningskvoten.

På grunn av bestandssituasjonen og loddas viktige rolle i økosystemet, ble det besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2019.

Totalkvoten for blåkveite i 2019 er fastsatt til 27 000 tonn. Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 53 757 tonn for 2019. Dette er en økning på 21 099 tonn fra 2018. Sist fangstene på snabeluer var på dette nivået var i 1985.

Marin forsøpling ansees som en stadig større global utfordring, og er også et voksende problem i Barentshavet. Partene er enige om å bekjempe marin forsøpling som følger av fiskeriaktivitet.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2019.

Bilder fra signeringen finner du her: https://www.flickr.com/photos/nfdep/

PROTOKOLL fra den 48.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg:

Vedlegg 1a Delegasjonsliste Norge 48. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg 1b Delegasjonslite Russland 48. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg 2 - Dagsorden 48. sesjon

Vedlegg 3 Oversikt over fordeling av kvoter mellom Norge russland og tredjeland (i tonn) i 2019

Vedlegg 4 Fordeling tredjelandskvoten torsk, hyse, blåkveite og uer i 2019

Vedlegg 5 Kvoter i 2019 for gjensidig fangst av torsk hyse blåkveite og uer for Norge og Russland i de to lands økonomiske soner(i tonn)

Vedlegg 6 Kvoter til Russland i NØS og til Norge i RØS (i tonn) i 2019

Vedlegg 7 - Tekniske reguleringstiltak og felles omregningsfaktorer for fiskeprodukter

Vedlegg 8 Report of the Working Group on Seals

Vedlegg 9 - Protokoll fra møtet i Det permanente utvalg (DPU) for forvaltnings- og kontrollspørsmål på fiskerisektoren i Murmansk i september 2019

Vedlegg 10 Joint Russian-Norwegian scientific research programme on living marine resources in 2019

Vedlegg 11 Kontrolltiltak

Vedlegg 12 Forvaltningsregler for torsk hyse og lodde

Vedlegg 13a - Norsk statistikk 2017.xlsx

Vedlegg 13b - Russisk statistikk 2017.xls

Vedlegg 14 Norsk-russisk midlertidig forenklet ordning for utstedelse av lisenser for hverandres fiskefartøy

Vedlegg 15 Norsk fangstdagbokskjema

Vedlegg 16 Russisk fangstdagbokskjema