Historisk arkiv

Vil dekke utgifter for innreisekarantene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår 480 millioner kroner til en ny kompensasjonsordning. Ordningen skal dekke noen av utgiftene bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene.

– Mange bedrifter i Norge, blant annet i verftsindustrien og i bygg og anleggsnæringen, er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal drift. For disse bedriftene medfører karantenereglene store kostnader. Ordningen vi nå lanserer skal bidra til at bedriftene kan opprettholde produksjonen til tross for strenge karantenetiltak, sier Iselin Nybø.  

Store kostnader til smitteverntiltak  

Importsmitte utgjør en økende grad av andelen av smitte som nå finnes i det norske samfunnet. Regjeringen har derfor skjerpet kravene til innreisekarantene. Arbeidsgivere skal sørge for egnet oppholdssted med enerom, også for arbeidstakere med fritidskarantene, dersom de ikke benytter seg av karantenehotell. 

Karantenereglene medfører store merkostnader knyttet til å håndtere utenlandsk arbeidskraft på en smittevernsmessig forsvarlig måte. Dette gjelder blant annet kostnader til losji, lønn og oppfølging av arbeidere som sitter i karantene. Samtidig gir smitteverntiltakene lavere effektivitet og lønnsomhet i produksjonen.  

– Målet med den nye ordningen er å hjelpe bedriftene i den krevende situasjonen de står i, sier Nybø.  

Fast beløp per arbeidstaker per dag  

Ordningen går ut på at bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker per dag.  

Det legges foreløpig til grunn en sats per arbeidstaker per døgn på om lag 800–1000 kroner.  

Ordningen vil innrettes slik at uheldige insentiver til å øke omfanget av utenlandsk arbeidskraft unngås. Den vil derfor ikke dekke alle kostnadene en bedrift har ved gjennomføringen av innreisekarantene.  

Gjelder ut februar 2021 

Ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Regjeringen vil vurdere om ordningen bør forlenges i lys av smittesituasjonen. Det er foreløpig ikke bestemt hvem som skal forvalte ordningen.

Nytt 3. desember:

Denne kompensasjonsordningen ble sendt på høring 3. desember 2020. I forslaget legger Nærings- og fiskeridepartementet opp til at ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Tidspunkt for å sende inn søknad er ikke fastsatt, men vil av kapasitetsmessige grunner være i etterkant av tidspunktet for første runde av kompensasjonsordningen for næringslivet.