Historisk arkiv

Rapport fra partssammensatt maritimt utvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Det partssammensatte maritime utvalget har i dag levert sin rapport til statsråden med forslag for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft.

Regjeringen oppnevnte høsten 2020 et partssammensatt maritimt utvalg ledet av tidligere fiskeridirektør Liv Holmefjord. Utvalgets mandat har vært å vurdere tiltak for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft.

– Utvalgets leder og utvalgets medlemmer har lagt ned en stor innsats, og jeg ser frem til å sette meg inn i utvalgets anbefalinger, sier næringsminister Iselin Nybø.

Utvalgets anbefaling til regjeringen er todelt. For det første anbefales at det innføres et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som transporterer gods og passasjerer mellom norske havner, nærmere avgrenset mot skip i internasjonal fart. På den andre siden anbefales at tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk styrkes og i større grad lovfestes.

– Partene i utvalget har hatt ulike syn på sentrale spørsmål, men jeg synes vi har hatt konstruktive diskusjoner. Jeg vil berømme utvalgets medlemmer for deres vilje til å finne kompromiss, og er tilfreds med at vi kan legge fram en omforent anbefaling, sier Liv Holmefjord.

Utvalget ble nedsatt 20. august 2020 og besto av representanter fra LO, Unio, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund, Norges Rederiforbund, Kystrederiene og NHO Sjøfart.

Rapporten er en oppfølging av et anmodningsvedtak fra Stortinget, og regjeringen vil orientere Stortinget om rapportens innhold på egnet måte.

Hele rapporten kan leses her.