Historisk arkiv

- Fortsatt store muligheter i Norges viktigste næring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord. I talen sin la han vekt på hvordan verdiskaping og aktivitet kan opprettholdes i et langsiktig perspektiv.

- Petroleumsnæringen er Norges klart viktigste næring og vil være det i overskuelig framtid. For å opprettholde målet om et stabilt og høyt aktivitetsnivå trenger vi en bred agenda. Det innebærer å utnytte potensialet i eksisterende funn og infrastruktur, bygge ut alle lønnsomme funn og ha kontroll over kostnadene. Det er svært viktig at vi tar i bruk nye løsninger og at vi regelmessig gjør nye funn, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Utlysning av 23. konsesjonsrunde

Den store nyheten i talen var at statsråden utlyste den 23.konsesjonsrunden på norsk sokkel. Nye attraktive leteområder er viktig for den langsiktige verdiskapingen fra norsk sokkel og for aktiviteten i leverandørindustrien over tid og dermed for sektorens store betydning for velferdssamfunnet. Regjeringen er opptatt av å holde et forutsigbart og høyt tempo i tildeling av nye områder. Dette er særlig viktig i dagens krevende situasjon i næringen.

- Ved å starte petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst når vi en milepæl i norsk petroleumsvirksomhet. For første gang siden 1994 skal vi utforske et helt nytt område på norsk sokkel. Dette vil gi unike muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer. Dette ligger også til grunn for 23. konsesjonsrunde, der det blant annet settes tidsbegrensninger for leteboring for å ivareta hensynet til viktige miljøverdier langs den faktiske/observerte iskanten (der isen til enhver tid befinner seg).

- Med rammene som settes for nye utvinningstillatelser i Barentshavet ivaretas miljøverdiene ved iskanten. Rammene sikrer at det ikke blir igangsatt petroleumsvirksomhet ved iskanten i denne stortingsperioden, sier statsråd Lien.

I tillegg viser nyere havisdata at iskanten, slik den er definert i forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet, går nord for Barentshavet sørøst. Iskanten i forvaltningsplanens kart ble utarbeidet i den tverrsektorielle faggruppen som laget det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Barentshavet. Gruppen ble ledet av Norsk polarinstitutt.

I forbindelse med 23. konsesjonsrunde stilles det krav om avstand til den faktiske/observerte iskanten slik at miljøverdiene langs iskanten ivaretas. Selskapene må uansett forholde seg til de faktiske forholdene som finnes i et område slik at de kan bedrive forsvarlig petroleumsvirksomhet. Dette gjelder også havis-problematikk. For å skape et enda bedre kunnskapsgrunnlag, har departementet gitt Oljedirektoratet i oppdrag å utarbeide en faglig vurdering knyttet til hvilken betydning havis/havisdata har for muligheten til å drive forsvarlig petroleumsvirksomhet. Vurderingen skal omfatte både fysisk forekomst av eventuell havis i et område og betydningen av historiske isdata.  

54 nye tillatelser i modne områder

Tord Lien annonserte videre at regjeringen tilbyr andeler i 54 nye utvinningstillatelser, i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2014 (TFO 2014). TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel. 43 ulike selskaper tilbys andeler i konsesjonsrunden.

Regjeringen vil holde et forutsigbart og høyt nivå på tildeling av nye områder for petroleumsaktivitet. Tildelingene i TFO 2014 viser at vi fortsatt holder det vi lover, og at TFO-ordningen virker som tiltenkt, fortsetter olje- og energiminister Tord Lien.

 

Pressemelding om 23.runde

Pressemelding om TFO 2014

Høring TFO 2015