Historisk arkiv

Om 24. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I forbindelse med oppstarten av 24. konsesjonsrunde har Olje- og energidepartementet invitert selskaper til å nominere blokker i åpnede områder på norsk sokkel. I et brev til selskapene torsdag presiserer departementet at det ikke ønsker å motta nominasjoner fra oljeselskapene på blokker som ikke er aktuelle å utlyse til våren.

Departementet inviterte 29. august oljeselskapene til å nominere blokker til 24. konsesjonsrunde. I media har det de siste dagene vært spekulert i at områder som har begrensninger i forvaltningsplanene eller som regjeringen har forpliktelser til overfor samarbeidspartiene, vil bli utlyst i 24. runde. Det har aldri vært aktuelt.

For å skape ro rundt denne viktige konsesjonsrunden for norsk sokkel har departementet i dag sendt brev til selskapene der det framgår at departementet ikke ønsker å motta nominasjoner til 24. konsesjonsrunde i områder det ikke er aktuelt å utlyse. De blokker som departementet ønsker å motta nominasjoner til i 24. konsesjonsrunde framgår av vedlagte kart.

-         Som ved tidligere konsesjonsrunder vil begrensningene fra forvaltningsplanene og forpliktelsene regjeringen har overfor samarbeidspartiene bli fulgt opp også i 24. runde. For å unngå videre spekulasjon om noe annet har oljeselskapene i dag fått beskjed om at vi ikke ønsker å motta nominasjoner i blokker som aldri har vært aktuelle å utlyse i runden, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

 I en nummerert konsesjonsrunde tar departementet stilling til hvilke områder som bør omfattes når et forslag til utlysning utarbeides. Som ved arbeidet med 23. konsesjonsrunde og ved de årlige TFO-rundene vil de forpliktelser regjeringen har overfor samarbeidspartiene og de begrensninger som følger av forvaltningsplanene, bli lagt til grunn også for utlysningen av 24. runde.

 Gjennom nominasjonsprosessen – som markerer starten på en nummerert konsesjonsrunde, får Oljedirektoratet en oppdatering og utfylling av sin geologiske kunnskap. Mest mulig kvalitetskunnskap om geologien lokalt og regionalt er viktig for å sikre god utforsking og god ressursforvaltning. Derfor valgte departementet å ikke begrense kunnskapsinnhentingen i det opprinnelige nominasjonsbrevet.

 Tidsplanen for runden opprettholdes. Oljeselskapenes nominasjonsfrist er 30. november. Det tas sikte på å sende et forslag til utlysning på offentlig høring tidlig i 2017. Utlysningen av runden er planlagt før sommeren 2017. Med vanlig tidsbruk vil nye utvinningstillatelser under 24. runde da kunne tildeles i 2018. 

 Nominasjonskart 24 endelig.pdf

Brev til selskapene.pdf