Historisk arkiv

Endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Endringene klargjør reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet i tråd med endringene i energiloven vedtatt i 2016.

Olje- og energidepartementet har fastsatt endringer i forskrift av 24. oktober 2019 om nettregulering og energimarkedet (NEM-forskriften). Endringene er sendt til kunngjøring hos Lovdata.

Her kan du lese forskriftsendringen.

Endringene klargjør reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet i tråd med endringene i energiloven vedtatt i 2016. I tillegg er det nye bestemmelser om nettselskapers nøytralitet, herunder ved samarbeid om felles driftssentral, salg av egen kapasitet og ved markedsføring og kommunikasjon.

Endringene er i stor grad basert på et forslag som Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har sendt på høring og på resultatet av høringen. Endringene trer i kraft 1. januar 2021, med enkelte overgangsregler.

I 2016 ga departementet Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i oppdrag å utarbeide forslag til supplerende forskriftsbestemmelser til energilovens krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettvirksomhet. Forslaget ble sendt på høring i juni 2019. Våren 2020 mottok departementet en oppsummering etter høringen og forslag til forskriftsbestemmelser.

Til forskjell fra RME ser ikke departementet behov for å stille like strenge krav til funksjonelt skille mellom et nettselskap og et morselskap som kun ivaretar administrative fellesfunksjoner.

I RMEs høringsdokument ble det foreslått en generell innstramming i adgangen til å kombinere ledende stilling i nettselskap og morselskap, også der morselskapet ikke driver annen virksomhet. Flere av høringsinnspillene indikerer at en slik innstramming går lengre enn nødvendig, og at dette kan være til hinder for god eierstyring.

Dersom morselskapet driver annen virksomhet, vil kravet til funksjonelt skille gjelde fullt ut. Forskriften vil også være til hinder for at personer i ledelsen i søsterforetak mv. kan sitte i ledelsen i nettvirksomheten. I den vedtatte forskriften gjøres det en presisering av hvilke personer som anses å falle inn under betegnelsen "personer i ledelsen" i energilovens forstand, jf. § 4-17 første ledd første punktum.

I forskriften § 4-17 første ledd annet punktum presiseres det at stillingen som daglig leder i et nettselskap ikke kan kombineres med en tilsvarende stilling i mor/kontrollerende eier. Dette henger sammen med forbudet mot å gi instrukser fra morselskap til nettvirksomheten, og ble forutsatt i forarbeidene til endringene i energiloven i 2016.

Sammenholdt med høringsdokumentet gjøres en språklig endring i ny § 4-15 om samarbeid om felles driftssentral. Dette medfører imidlertid ingen realitetsendring.

Departementet har i tillegg sendt på høring et forslag om unntak fra kravet om funksjonelt skille for nettforetak med færre enn 10 000 nettkunder. Høringsfristen er 1. juli 2020. Denne saken følges opp som en egen sak.