Energiloven

Olje- og energidepartementet

LOV-1990-06-29-50 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter