Historisk arkiv

Høring: forslag om endringer i energiloven § 4-2 (utenlandsforbindelser)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag sendt på høring et forslag til endringer i energiloven § 4-2 (utenlandsforbindelser). Forslaget innebærer at konsesjon for å eie og drive utenlandsforbindelser i fremtiden bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak der denne har bestemmende innflytelse.

Lenke til høringsbrev, høringsnotat og adresseliste finnes her. 

Fristen for å gi høringsuttalelse er 7. desember 2020.

Det overordnede formålet med konsesjonsordningen for utenlandsforbindelser er å legge til rette for en mest mulig effektiv og sikker kraftutveskling mellom Norge og utlandet, på en måte som ivaretar allmenne samfunnsinteresser som forsyningssikkerhet, miljø og ressursforvaltning.

I tråd med to anmodningsvedtak fra Stortinget foreslår departementet endringer i energiloven slik at det i fremtiden kun vil være den systemansvarlige (Statnett) eller foretak der denne har bestemmende innflytelse som kan få konsesjon. Forslaget vil bringe rettstilstanden tilbake til situasjonen før energiloven ble endret i 2016.

Departementet foreslår at lovendringen skal gjelde for prosjekter hvor det fremover søkes om konsesjon for en utenlandsforbindelse. For å unngå at nye saker tas opp til behandling før lovendringen er vedtatt, foreslås et skjæringstidspunkt slik at endringen vil gjelde søknader mottatt etter 1. januar 2020.

Departementet har til behandling én konsesjonssak som ble omsøkt i 2017, og der søkeren ikke vil oppfylle de foreslåtte kravene til eierskap. Forslaget til innebærer at denne konsesjonssøknaden (NorthConnect) behandles i samsvar med energiloven slik den gjelder i dag.

For mindre utenlandsforbindelser under transmisjonsnettsnivå i grenseområder foreslås det en unntaksregel om kan det gjøres en forenklet vurdering av om konsesjon bør gis, og at vilkår i konsesjonen kan tilpasses disponeringen av forbindelsen i det aktuelle området.