Høring - endringer i energiloven § 4-2 (utenlandsforbindelser)

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i energiloven § 4-2.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2020

Vår ref.: 19/1802

Forslaget innebærer at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser i fremtiden bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak der denne har bestemmende innflytelse.

Departementet foreslår at lovendringen skal gjelde for prosjekter hvor det fremover søkes om konsesjon for en utenlandsforbindelse. For å unngå at nye saker tas opp til behandling før lovendringen er vedtatt, foreslås et skjæringstidspunkt slik at endringen vil gjelde søknader mottatt etter 1. januar 2020.

For mindre utenlandsforbindelser under transmisjonsnettsnivå i grenseområder foreslås det en unntaksregel om at det kan gjøres en forenklet vurdering av om konsesjon bør gis, og at vilkår i konsesjonen kan tilpasses disponeringen av forbindelsen i det aktuelle området.

Høringsfristen er 7. desember 2020.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Hege Smith Heiberg, e-post Hege-Smith.Heiberg@oed.dep.no, og telefon 22 24 61 58.

Med hilsen

Olav Boge (e.f)

avdelingsdirektør                                     Hege Smith Heiberg

                                                                    seniorrådgiver 

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Distriktsenergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energiklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Kraftfylka

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon