Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Styrker forskning på energi og petroleum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet bevilger 950 millioner kroner til forskning innen energi, petroleum og CO2-håndtering i 2015. Sammenlignet med 2014 økes bevilgningene til Norges forskningsråd med 21,4 mill. kroner. Midlene går til å styrke de store forskningsprogrammene for energi og petroleum. I tillegg styrkes virkemidler som kan øke de norske forsknings- og teknologimiljøenes deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.

Over Olje- og energidepartementets budsjett for 2015 foreslås det totalt en bevilgning på 950 millioner kroner til forskning innen energi, petroleum og CO2-håndtering. Sammenlignet med 2014 økes bevilgningene til Norges forskningsråd med 21,4 mill. kroner. Midlene går til å styrke de store forskningsprogrammene for energi og petroleum. I tillegg styrkes virkemidler som kan øke de norske forsknings- og teknologimiljøenes deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.

Regjeringen er opptatt av at Norge skal være ledende på forskning og teknologiutvikling, spesielt på energifeltet. I 2015 øker vi forskningsbevilgningene til energi, petroleum og CO2-håndtering til nesten én milliard kroner, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Den økte bevilgningen til Norges forskningsråd fordeles relativt likt mellom energi- og petroleumsrelatert forskning og utvikling. Det er foreslått 396 millioner kroner til energisektoren og 290 millioner kroner til petroleumssektoren. Dette fordeles blant annet til forskningsprogrammene ENERGIX, PETROMAKS 2 og DEMO 2000. Videre foreslås 200 millioner kroner til forskning på CO2-fangst og -lagring gjennom CLIMIT-programmet. Bevilgningene kanaliseres i hovedsak gjennom Norges forskningsråd. Øvrige forskningsbevilgninger over Olje- og energidepartementets budsjett kanaliseres blant annet gjennom Gassnova og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Den økte bevilgningen til forskning og utvikling er et ledd i oppfølgingen av Sundvolden-erklæringen. Styrkingen kan også ses i sammenheng med fremleggelsen av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Se Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024