Forsiden

Historisk arkiv

Utlysning av TFO 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2015 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2016. Selskapenes søknadsfrist er satt til onsdag 2. september 2015 kl. 12.00.

- Historien har vist at TFO-rundene har vært svært viktig for verdiskapingen og aktivitetsnivået på norsk sokkel. Det er derfor svært gledelig å kunne utlyse årets TFO-runde hvor et betydelig antall nye blokker er lagt til. TFO 2015 er nok et eksempel på at regjeringen leverer på sine lovnader fra Sundvolden-erklæringen om å holde et høyt tempo på tildelingen av nye områder for petroleumsvirksomhet, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

I TFO 2015 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 35 blokker i Norskehavet, herunder blokker nær Aasta Hansteen-feltet og Pil-funnet på Haltenbanken. I Barentshavet er arealet utvidet med 11 blokker nær funnene Alta og Gohta. Utlysningen har vært gjenstand for offentlig høring.

Utvidelsen av TFO-området i Norskehavet og Barentshavet i TFO 2015 åpner blant annet for effektiv utforskning av områder rundt flere nye funn og i tilknytning til Aasta Hansteen-feltet. Dette er god ressursforvaltning og viktig for aktivitet og verdiskaping, spesielt i vår nordligste landsdel fortsetter Olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Kart TFO 2015

Bakgrunn
Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel. Ordningen ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologiske mest kjente delene av sokkelen.

TFO-området omfatter de geologisk mest kjente områdene på norsk sokkel. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagte infrastruktur. Det er derfor viktig med tidsriktig utforskning av disse områdene. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt tilsig av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Det foretas årlig en vurdering om området omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder utforskes.