Historisk arkiv

138 milliarder kroner fra petroleumsvirksomheten i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til over 138 milliarder kroner i 2017. Tallet inkluderer skatter og avgifter, inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Statoil.

- Petroleumsvirksomheten er den viktigste bidragsyteren til finansieringen av velferdsstaten. Den vil forbli vår største og viktigste næring både i form av arbeidsplasser, inntekter og verdiskaping i overskuelig fremtid, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2016 innebærer inntektsanslaget for 2017 en nedgang på litt over to prosent. Dette skyldes i hovedsak et lavere anslag for gassprisen. Olje- og gassprisene som er forutsatt i anslaget for 2017 er henholdsvis 425 kroner per fat olje og 1,53 kroner per standard kubikkmeter gass. 

Investeringsnivået i petroleumssektoren inklusiv leting ventes å bli på rundt 154 milliarder kroner i 2017. Tilsvarende investeringsanslag for 2016 er på 168 milliarder kroner. 

- Kutt i investeringer og et lavere aktivitetsnivå har rammet mange ansatte i oljerelaterte selskaper. En slik hestekur er krevende når den står på. Samtidig ser vi at næringen har tatt nødvendige grep for å skape jobber og inntekter over tid slik at flere prosjekter blir bygget ut i fremtiden, sier Lien.

Mulighetene på norsk sokkel er fortsatt store. Estimatet for de samlede petroleumsressursene er uforandret siden 2016. Totale utvinnbare ressurser er anslått til å være 14,2 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Av de totale utvinnbare ressursene var47 prosent produsert ved inngangen til 2016. 

Totalproduksjon av olje, NGL (naturgass i væskeform), kondensat og gass på norsk sokkel er ventet å være rundt 231,5 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2016. Forventet gassproduksjon utgjør om lag halvparten av dette. Total produksjon fra norsk sokkel ventes å være stabil de nærmeste årene.