Historisk arkiv

Nytt investeringsselskap for å redusere klimagassutslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår å opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. Investeringsselskapet skal i hovedsak investere i ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering, og skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger. Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjettet for 2017 frem investeringsmandatet for selskapet og nødvendige bevilgninger for etablering og drift av selskapet i 2017.

-Utvikling og bruk av ny teknologi er viktig for å redusere klimagassutslipp, men det kan være krevende å få slik ny teknologi ut på markedet. Det nye selskapet skal investere i kommersialisering av ny teknologi og vil være et viktig bidrag til å få frem gode, klimavennlige løsninger, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Det legges opp til å opprette selskapet i løpet av første kvartal 2017 som et aksjeselskap med 100 prosent statlig eierskap. Det vil ta tid å bemanne et nytt investeringsselskap. Regjeringen vil komme tilbake til vurderinger av investeringskapital og nærmere krav til økonomiske resultater for selskapet senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Investeringsmandat

  • Investeringsselskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp.
  • Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og investeringer gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger. Investeringer skal foretas på like vilkår som private medinvestorer.
  • Selskapet skal i hovedsak rette investeringsinnsatsen mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Selskapet skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger.
  • Selskapet skal ikke spesielt stimulere til utbygging av ny kraftproduksjon i Norge, men prosjekter med produksjon av fornybar energi i andre land kan vurderes.
  • Selskapet skal kun investere i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge.
  • Investeringsselskapet skal søke å unngå å være største eier i den enkelte investering. Selskapets kapitalplassering i den enkelte investering forutsettes å utgjøre maksimalt 49 prosent. Private aktører skal eie minst 50 prosent i selskaper og fond som investeringsselskapet investerer i. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private aktører.
  • Selskapet skal ikke ha anledning til å ta opp lån.
  • Selskapet skal sikte mot lønnsomme investeringer.