Historisk arkiv

Viderefører satsingen på CO2-håndtering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 360 millioner kroner til å videreføre planleggingsarbeidet av et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering (CCS) i Norge. Regjeringen foreslår også å fortsette driften av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) etter at inneværende avtaleperiode utløper i august 2017. Videre foreslår regjeringen å bevilge 200 millioner kroner til forskningsprogrammet CLIMIT.

- CO2-håndtering er ett av regjeringens fem prioriterte innsatsområder i klimapolitikken. Regjeringens ambisjon om et fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst, transport og lagring av CO2 krever at vi legger sten på sten i arbeidet med å etablere et godt beslutningsgrunnlag. Konseptstudiene vi nå setter i gang er et nødvendig steg på veien mot realisering av fullskala CO2-håndtering i Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Gassnova vil om kort tid lyse ut konseptstudier med opsjon på forprosjektering. Studiene vil danne grunnlag for å fatte konseptvalg om blant annet fangstteknologi, utbyggingsløsning og infrastruktur. Utlysningen vil bygge på mulighetsstudiene som ble lagt frem 4. juli i år.

Staten legger opp til å inngå konseptstudieavtaler med inntil tre fangstprosjekter. Alle fangstaktørene som deltok i mulighetsstudiearbeidet vil kunne søke om midler til videreføring av sine prosjekter. Andre prosjekter som er på samme modenhetsnivå og oppfyller kriteriene i utlysningen vil også kunne søke. For CO2-lagring vil grunnlaget for utlysing være å utvikle et lager øst for Trollfeltet med tilhørende landanlegg.

Konseptstudiene vil pågå frem til høsten 2017. Videreføring av prosjektet inn i en forprosjektfase vil bli behandlet i budsjettet for 2018. Dette legger til rette for at en eventuell investeringsbeslutning kan fattes våren 2019.

- Vi har lært av tidligere erfaringer og vil unngå å ta forhastede beslutninger med et for svakt beslutningsgrunnlag. Derfor er det viktig at vi jobber systematisk og målrettet, etter en industriell prosess. Mulighetsstudiene har vist at det er mulig å gjennomføre alle tre prosjektene. Vi gir nå rom for at alle tre fangstprosjektene kan modnes frem til konseptvalg, sier Tord Lien.

Avtalen mellom staten, Statoil, Shell og Sasol som regulerer eierskap og drift av teknologisenteret på Mongstad (TCM) utløper i august i 2017. Regjeringen foreslår å videreføre driften av TCM etter at avtalen utløper, og er enige med Statoil og Shell om å fortsette forhandlinger om videreføring av teknologisenteret, i første omgang for tre nye år. Målet er å bli enige om en avtale innen utgangen av 2016.