Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

286 milliarder kroner fra petroleumsvirksomheten i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til om lag 286 milliarder kroner i 2019.

- Petroleumsvirksomheten er Norges største næring og vår viktigste bidragsyter til finansieringen av velferdsstaten. I 2019 gir olje- og gassproduksjonen på sokkel en beregnet inntekt til oljefondet som tilsvarer 215 000 kroner for en familie på fire. Gjennom petroleumspolitikken legger vi til rette for at næringen i tiår framover blir viktig for finansieringen av vårt velferdssamfunn, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

Inntektsanslaget på 286 milliarder kroner omfatter skatter og avgifter, inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Equinor. Tallet for 2019 er om lag 34 prosent høyere enn anslaget for 2019 i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2018. Det skyldes i hovedsak et høyere anslag for oljeprisen. 

Investeringsnivået i petroleumssektoren inklusiv leting og fjerning ventes å bli på rundt 176 milliarder kroner i 2019. Tilsvarende investeringsanslag for 2018 er på 155 milliarder.

- Aktiviteten på sokkelen utgjøre store markedsmuligheter for næringslivet på land. Over 170.000 personer i Norge har direkte eller indirekte sitt arbeid i petroleumsnæringen. At oljeselskapene fortsetter å investere i leting, nye utbygginger og videreutvikling av eksisterende felt er viktig for arbeidsplasser over hele landet. Jeg gleder meg særlig over å se det høye aktivitetsnivået på norsk sokkel. Det skaper positive ringvirkninger i alle landets fylker, sier Freiberg.

Mulighetene på norsk sokkel er fortsatt store. Av de totale utvinnbare ressursene på 15,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter var kun 45 prosent produsert ved inngangen til 2018. 

Totalproduksjon av olje, NGL (naturgass i væskeform), kondensat og gass på norsk sokkel er ventet å være rundt 230 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2018. Det tilsvarer om lag fire millioner fat olje per dag. Forventet gassproduksjon utgjør om lag halvparten av dette. Total produksjon fra norsk sokkel ventes å være stabil de nærmeste årene før den forventes å øke noe tidlig på 2020-tallet.