Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Forsterket satsing på fangst og lagring av CO₂

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen om lag 670 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO₂. Dette er en økning på over 160 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2018. Regjeringens forslag inkluderer blant annet midler til videreføring av arbeidet med et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO₂ og videreføring av forskningsprogrammet CLIMIT. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til Teknologisenteret på Mongstad som følge av økt aktivitet ved anlegget.

- Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået peker på at det vil være svært vanskelig og mye dyrere å nå togradersmålet uten CO₂-håndtering. Fangst og lagring av CO₂ er derfor ett av regjeringens fem prioriterte innsatsområder i klimapolitikken. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til dette viktige arbeidet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

Arbeidet med et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO₂ i Norge fortsetter for fullt. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 175 millioner kroner til dette i 2019. Det er besluttet å gjennomføre forprosjektering av fangstprosjektene til Fortum Oslo Varme og Norcem. I tillegg skal Equinor, Shell og Total gjennomføre forprosjektering av transport- og lagerprosjektet i 2019.

Når forprosjektering er fullført og ekstern kvalitetssikring er gjennomført, vil regjeringen vurdere om prosjektet bør realiseres. En investeringsbeslutning kan fattes i 2020/2021. Regjeringen vil da vurdere resultatene og informasjonen som kommer fra forprosjektering, potensialet for gevinstrealisering og det økonomiske handlingsrommet og legge saken fram for Stortinget.

- Regjeringen har en ambisjon å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Jeg er glad for at planleggingen av prosjektet går videre for fullt i 2019 og ser fram til å motta resultatene fra de pågående studiene, sier Freiberg.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen ved Teknologisenteret for CO₂-fangst på Mongstad til 208 millioner kroner. Økningen på 13 millioner kroner skyldes økt aktivitet ved anlegget. Aktiviteten på anlegget er viktig i arbeidet med å utvikle og demonstrere teknologier for CO₂-fangst globalt som igjen vil bidra til kostnadseffektiv fangst og lagring av CO₂. Erfaringer fra teknologisenteret er også viktige for å redusere kostnader og risiko ved det norske fullskalaprosjektet.