Historisk arkiv

Johan Castberg-utbyggingen godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag godkjent plan for utbygging og drift for Johan Castberg-feltet.

- Det er en glede for meg å godkjenne utbyggingsplanen for Castberg-feltet. Utbyggingen er et gigantisk industriprosjekt med høy lønnsomhet. Et bredt flertall i Stortinget støtter utbyggingen og hovedtrekkene regjeringens petroleumspolitikk. Dette er avgjørende for framtidig verdiskaping i vår største og viktigste næring, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Castberg-feltet ble levert til myndighetene 5. desember 2017. Større utbygginger på norsk sokkel legges fram for Stortinget før de godkjennes av Olje- og energidepartementet. Regjeringen la fram en proposisjon til Stortinget 10. april 2018 som også inneholdt en gjennomgang av status for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Stortinget behandlet proposisjonen 11. juni 2018, jf. Prop. 80 S (2017-2018) og Innst. 368 S (2017-2018).

- Castberg-utbyggingen vil skape store verdier for felleskapet gjennom inntekter til staten og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen. Ringvirkningene i Nord-Norge vil bli betydelige både i utbyggings- og driftsfasen. Jeg har stor tro på at det kommer flere prosjekter i Barentshavet framover og at olje og gass vil bety enda mer for den nordlige landsdelen, fortsetter Søviknes.

Forventede utvinnbare oljereserver for Castberg-feltet er beregnet til 88,7 millioner standard kubikkmeter (Sm3), eller 558 millioner fat olje. Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal 2022, og forventet produksjonsperiode er 30 år. Totale, forventede investeringer til utbygging av Castberg-feltet er 47,2 milliarder 2017-kroner. Forventet nåverdi før skatt med syv prosent realrente er beregnet til 74,2 milliarder 2017-kroner. Utbyggingen er lønnsom ved oljepriser på over 31 dollar per fat.

Utbyggingen av Castberg-feltet vil medføre betydelig sysselsetting i norske bedrifter. Nasjonale sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen er av operatøren beregnet til om lag 47 000 årsverk i norske bedrifter, fordelt over perioden 2017–2024. I driftsperioden er nasjonale sysselsettingsvirkninger beregnet til i overkant av 1 700 årsverk i et normalt driftsår.

Utbyggingen vil gi positive ringvirkninger for Nord-Norge både i utbyggings- og driftsfasen. Samlede regionale sysselsettingsvirkninger i Nord-Norge i utbyggingsfasen er beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i overkant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Årlige regionale sysselsettingsvirkninger i driftsfasen er beregnet til om lag 470 årsverk i et normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Operatøren planlegger å legge driftsorganisasjonen til Harstad og helikopter- og forsyningsbasen til Hammerfest.

Equinor utreder sammen med de andre operatører for funn og felt i Barentshavet muligheter for oljeomlasting på Veidnes i Finnmark. Dette inkluderer både en nedskalert terminalløsning og skip-til-skip-omlasting.

Rettighetshaverne i Castberg-feltet er Equinor (operatør) (50 prosent), Eni Norge (30 prosent) og Petoro (20 prosent).

Følg saken her.