Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Om lag 100 milliarder i statlige inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statens netto kontantstrøm fra sokkelen er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 98 milliarder kroner sammenliknet med nasjonalbudsjettet. Anslaget er betydelig redusert fra anslaget i statsbudsjettet, hovedsakelig på grunn av lavere priser på olje og gass.

– Petroleumsnæringen er Norges desidert største og viktigste næring. Investeringene på norsk sokkel gir store ringvirkninger i hele landet i form av arbeidsplasser, teknologiutvikling og kompetanse. For å opprettholde norske kompetansemiljøer og gi aktivitet i norsk økonomi er det nå avgjørende at planlagte prosjekter gjennomføres. Derfor har vi i dag også lagt frem forslag om midlertidige skattetiltak, sier Tina Bru.

Lave priser på levert olje og driftsutfordringer som følge av smitteverntiltak knyttet til koronapandemien gjør at oljeselskaper skyver på leteaktivitet, investeringer som ikke er bundet opp i pågående investeringsprosjekter og ikke-kritisk vedlikehold. I revidert nasjonalbudsjett anslås petroleumsinvesteringene på norsk sokkel å bli rundt 166 milliarder kroner i 2020, noe som er om lag ni prosent lavere enn hva som ble lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2020.

For at viktige deler av leverandørindustrien skal ha nye oppdrag å konkurrere om fremover, er det viktige at alle de lønnsomme prosjektene på norsk sokkel nå ikke stanser opp og utsettes. Regjeringen har derfor fremmet forslag om midlertidige skattetiltak for å tilføre oljeselskapene likviditet de neste årene slik at de får økte muligheter til å gjennomføre planlagte investeringer. Det kan hjelpe leverandørvirksomheten med å holde hjulene i gang ved at forventede kontrakter knyttet til nye prosjekter kommer ut på anbud. Dermed kan en motvirke en negativ utvikling med permitteringer, oppsigelser og eventuelt konkurser.

Oljemarkedet er i en midlertidig og ekstraordinær situasjon som følge av koronapandemien. Gassprisene er også lave. For å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismene alene ville sørget for, har Regjeringen besluttet å gjennomføre kutt i oljeproduksjonen. Norge vil kutte norsk oljeproduksjon med 250 000 fat per dag i juni, og med 134 000 fat per dag i andre halvår. I tillegg vil produksjonsstart på flere felt forsinkes til 2021 slik at ved årsslutt vil norsk produksjon være 300 000 fat per dag lavere enn det selskapene la til grunn høsten 2019.