Historisk arkiv

Varsler veileder for vindkraft til havs til våren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Områdene Utsira nord og Sørlige Nordsjø II åpnes for konsesjonsbehandling fra 1. januar 2021. Samtidig trer havenergilovforskriften i kraft. Olje- og energidepartementet tar sikte på å komme med en veileder om søknadsprosessen i løpet av våren.

Havvind.
Olje- og energiminister Tina Bru annonserte åpningen av områder for havvind ved HywindDemo utenfor Utsira i Rogaland 12. juni 2020. Foto: MLH/OED

Parallelt vurderes behovet for endringer i havenergiforskriften.

- Utvikling av regelverk innen fornybar energiproduksjon til havs er nybrottsarbeid. Det er stor interesse for å utvikle denne nye næringen og vi har mottatt mange gode innspill. Vi vil derfor trenge noe mer tid for å utarbeide en veileder og sikre god behandling av enkeltsaker. Tildeling av rettigheter til områder vil være store beslutninger som krever grundige prosesser og et solid beslutningsgrunnlag, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Departementet forventer at flere aktører forbereder forslag til konsekvensutredningsprogram.

I tillegg til veilederen om søknadsprosessen, vurderer departementet behovet for endringer i havenergilovforskriften. Eventuelle forskriftsendringer vil bli sendt på høring i løpet av våren.

Vindkraft til havs vil også være ett av flere tema som vil bli behandlet i den varslede stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.