Historisk arkiv

Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

'
Stortingsmeldingen legges frem våren 2021. Foto: OED

Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser.

- Mitt mål er at norske energiressurser, både olje, gass og fornybar energi, også i fremtiden skal bidra til verdiskaping, velferd og lønnsomme arbeidsplasser. Meldingen skal vise hvordan regjeringen vil legge til rette for fortsatt verdiskaping og industriell utvikling basert på energiressursene våre. Viktige tema i meldingen vil være fremtidig utvikling av norsk petroleumsnæring, klimamålet om femti prosent reduksjon av utslippene fra olje- og gassvirksomheten innen 2030, kraftsystemet på land og elektrifiseringen av samfunnet, vindkraft til havs og veikart for hydrogen, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Norsk olje- og gassnæring skaper store verdier og ringvirkninger, men er inne i en mer moden fase. Mulighetene for å skape arbeidsplasser, industriell utvikling og verdier for samfunnet fra petroleumsressursene fremover er fortsatt store, men de neste tiårene vil se annerledes ut enn tiårene som ligger bak oss. Olje- og gassfeltene tømmes over tid og andre næringer må bidra mer. Meldingen vil blant annet se på hvordan petroleumsnæringen i enda større grad kan bidra til industriell utvikling i andre næringer. Klimapolitikken påvirker også olje- og gassnæringen og i meldingen vil regjeringen følge opp målet Stortinget har satt om at utslippene i næringen skal reduseres med 50 prosent innen 2030.

I årene fremover vil det norske kraftsystemet og vår tilgang på fornybar kraft legge grunnlaget for omstilling og verdiskaping, både på land og på norsk sokkel. Kraftsystemet på land og olje- og gassproduksjonen knyttes tettere sammen gjennom elektrifiseringen av norsk sokkel. I tillegg er potensialet for vindkraft til havs stort, men utfordringene er også mange. Hydrogen og CO2-håndtering kan på sikt bli nye vekstområder for norsk næringsliv. I meldingen vil regjeringen legge frem et nytt veikart for hydrogen som en oppfølging av nasjonal strategi for hydrogen.

Utvinning av mineraler på havbunnen kan bli en ny havnæring på lengre sikt, men er helt i startgropen som næring. Dette vil være første gang mulighetene innenfor en slik næring omtales i en melding til Stortinget.

Hovedlinjene i regjeringens etablerte politikk for energi-, petroleum - og ressursforvaltning skal ligge til grunn. Meldingen vil være i samsvar med og avgrenses mot andre relevante meldinger fra regjeringen.

Skriftlige innspill til arbeidet.

Olje- og energidepartementet oppfordrer til å sende inn skriftlige innspill til arbeidet med stortingsmeldingen, med frist satt til 10. desember 2020.

OED ber om to typer skriftlige innspill:

1) innspill til arbeidet med stortingsmeldingen generelt.
2) innspill til arbeidet med veikart for hydrogen.

Innspillene kan ikke overstige to sider, og sendes til: verdiskaping@oed.dep.no, merket "innspill stortingsmelding" eller "innspill veikart hydrogen".