Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Regjeringen Solberg

Byggingen av Langskip fortsetter i 2022

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår bevilgninger på nær 3,9 milliarder kroner til CO2-håndtering i 2022. 3,45 milliarder kroner går til Langskip og utbetalinger under tilskuddsavtalene med Norcem og Northern Lights.

— Langskip er Norges største klimaprosjekt i industrien noensinne. Det er viktig for å få ned kostnadene på CO2-fangst, -transport og -lagring og demonstrere en fullskala verdikjede for dette, slik at flere tar teknologien i bruk. Verden er helt avhengig av CCS for å nå målene i Parisavtalen, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Bevilgningen på 3,45 milliarder kroner til Langskip tar høyde for utgifter til boring av en andre brønn i Northern Lights. Brønnen er en del av styrings- og kostnadsrammen for Langskip og er nærmere omtalt i Meld. St. 33 (2019-2020). 

I tillegg foreslår regjeringen at Olje- og energidepartementet får fullmakt til å pådra forpliktelser til fangstprosjektet hos Fortum Oslo Varme på om lag 3 mrd. kroner, forutsatt tilstrekkelig egenfinansiering, finansiering fra EU eller fra andre kilder.

Jeg har støttet Fortum Oslo Varmes søknad til EUs Innovasjonsfond og jeg har stor tro på at prosjektet vil vinne fram i konkurransen. Vi foreslår betydelig finansiell støtte, og vi har sikret prosjektet lagringskapasitet i Northern Lights fram til 2034, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Bakgrunn

Samlet kostnadsramme for Langskip, inkludert Fortum Oslo Varme (investeringer og 10 års drift) er 25,1 mrd. kroner. Statens andel er 19,4 mrd. kroner.

Byggingen av transport- og lagerløsningen Northern Lights og fangstprosjektet hos Norcem i Brevik begynte i januar 2021 og planlagt oppstart er høsten 2024. Et fangstprosjekt hos Fortum Oslo Varme kan gjennomføres dersom det oppnås tilstrekkelig egenfinansiering, finansiering fra EU eller andre kilder.

Høsten 2020 la regjeringen fram Meld. St. 33 (2019–2020) Langskip – fangst og lagring av CO2. Stortingsmeldingen gir en omfattende omtale av Langskip, det norske demonstrasjonsprosjektet for CO2-håndtering og regjeringens satsing på CO2-håndtering.

Stortinget vedtok i januar 2021 å gjennomføre Langskip i tråd med regjeringens forslag i Meld. St. 33 (2019–2020) og Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2020–2021).