Historisk arkiv

Ekspertutvalget etter kvikkleireskredet i Gjerdrum er oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Utvalget skal finne årsakene til skredet i Gjerdrum og vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet.

Regjeringen oppnevnte fredag 5. februar et ekspertutvalg som skal undersøke årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skredulykker i Norge. Utvalget ledes av tidligere stortingspolitiker og fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, og består av totalt åtte medlemmer.

- Skredet i Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge i nyere tid. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et bredt sammensatt og svært kompetent utvalg med fagekspertise innen geoteknikk, geologi, overvann, juss og økonomi kombinert med praktisk erfaring fra forvaltningen. Utvalget skal jobbe grundig for å finne årsakene til denne tragedien og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skred over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Utvalget skal også vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred i Norge, ansvarsdeling, regelverk og forvaltningspraksis.

- Vi må lære av tragedien i Gjerdrum. Skredet har skapt utrygghet hos mange som bor i områder med kvikkleire. Selv om er trygt å bo på urørt kvikkleire, har jeg stor forståelse for at mange av de som bor i slike områder har mange spørsmål. Derfor er det svært viktig at utvalget ikke bare undersøker skredet i Gjerdrum, men vurderer tiltak for å sikre forebygging av denne typen hendelser i hele landet, sier Tina Bru.

Utvalget skal levere sin første delrapport om årsakene til skredet i august 2021 og en samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) innen 31. januar 2022.

- Jeg er glad for å ha blitt spurt om å lede et så viktig arbeid. Skredet i Gjerdrum berørte oss alle. Jeg har stor respekt for at problemstillingene vi skal se på er komplekse. Jeg er derfor glad for at utvalget er bredt sammensatt med faglig tyngde, kombinert med praktisk erfaring fra forvaltningen og økonomisk og juridisk kompetanse, sier utvalgsleder Inge Ryan.

 

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Inge Ryan, Levanger (leder)
  • Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics, Oslo
  • Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef i Lillestrøm kommune, Lillestrøm
  • Gunnar Ove Hæreid, assisterende statsforvalter i Vestland fylke, Sogndal
  • Tone Merete Muthanna, professor i bygg- og miljøteknikk (NTNU), Trondheim
  • Steinar Nordal, professor i geoteknikk (NTNU), Trondheim
  • Hanne Bratlie Ottesen, senioringeniør i Statens vegvesen, Nordre Follo
  • Inger-Lise Solberg, forsker (Phd) ved NGU, Trondheim

 

Regjeringen har i etterkant av kvikkleireskredet ønsket å bistå Gjerdrum kommune med ekstra midler til opprydding og sikringsarbeid. Regjeringen foreslo i forrige uke å bevilge til sammen 165 mill. kroner til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til sikring av områdene rundt skredet, økt kartlegging av kvikkleireområder og økte midler til øvrige krisetiltak i 2021. I tillegg ble det foreslått tilleggsbevilgninger på om lag 26 mill. kroner for å dekke merutgiftene til politiet, Sivilforsvaret og Hovedredningssentralen i forbindelse med skredet i Gjerdrum.

Se utvalgets mandat her.

Eksternt nettsted for Gjerdrum-utvalget opprettet 31.03.21

 

Dronefoto av skredområdet i Gjerdrum.
Det gikk et stort kvikkleireskred i Gjerdrum kommune 30. desember 2020. Foto: NVE