Historisk arkiv

Har mottatt anmodning om justering av frekvenstak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt en anmodning om justering av frekvenstaket i auksjon #27, og ber derfor om at eventuelle kommentarer til anmodningen oversendes departementet innen fredag 6. juli 2018.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forbereder tildeling av frekvensressurser som vanligvis blir brukt til faste tjenester som radiolinjer i frekvensbåndene høy 6 GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz.

Nkom gjennomførte i perioden februar til april 2018 en offentlig høring av overordnede regler for tildelingen. Auksjonen planlegges gjennomført høsten 2018.

For flere opplysninger – se:

I forbindelse med frekvensauksjon #27 og frekvenstaket i denne har Samferdselsdepartementet mottatt ytterligere dokumentasjon som gjøres tilgjengelig for eventuelle merknader. Dette dreier seg om en samfunnsøkonomisk vurdering foretatt av Oslo Economics for Telia og et brev fra ICE som selskapet har anmodet departementet om å offentliggjøre. Fristen for å komme med kommentarer forlenges i denne forbindelse med en uke til fredag 13. juli.

Oslo Economics

Brev fra ICE