Historisk arkiv

Obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen vil innføre krav om obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy. Dette er en del av en større bompengereform som også forsterker regjeringens satsing for tryggere og ryddigere forhold innen vegtransport. Vi bidrar til konkurranse på mer like vilkår mellom norsk og utenlandsk transportnæring.

- Regjeringen vil innføre krav om obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy. Dette er en del av en større bompengereform som også forsterker regjeringens satsing for tryggere og ryddigere forhold innen vegtransport. Vi bidrar til konkurranse på mer like vilkår mellom norsk og utenlandsk transportnæring.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag sender på høring et forslag til en ny forskrift med påbud om bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner, det vil si bompengebrikke for tunge kjøretøy. Ordningen skal ikke omfatte fritidskjøretøy til privat bruk.

- I mange år har lastebilnæringen selv etterlyst en løsning med obligatorisk brikke, for å sikre ryddigere konkurranseforhold mellom norske og utenlandske vogntog på norske veger. Useriøse aktører kan få en betydelig konkurransefordel når de ikke betaler sine bøter eller bomregninger. Det ødelegger for seriøse aktører i transportbransjen. Det vil vi nå løse.

- Med denne løsningen får vi en mer effektiv innkreving av bompengegjeld fra utenlandske transportører og samtidig lavere og drifts- og administrasjonskostnader for bompengeselskapene generelt. Mer av bompengene kan derfor gå direkte til nedbetaling av bompengeselskapenes gjeld og til tiltak på vegene, sier samferdselsministeren.

Næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo

Den foreslåtte forskriften skal omfatte all trafikk med norske og utenlandske næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo på hele det norske offentlige vegnettet. Påbudet er rettet inn mot tunge kjøretøy som blir brukt i næringsvirksomhet og vil gjelde motorvogner som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune eller som på annen måte brukes i næringsvirksomhet. Unntak vil gjelde for fritidskjøretøy til privat bruk og enkelte bestemte kjøretøy som normalt ikke brukes på det offentlige vegnettet, traktorer, motorredskaper og noen av forsvarets kjøretøy. Dessuten foreslås det at NATO-kjøretøy skal være unntatt fra påbudet.

Høringsfristen for den foreslåtte forskriften er 4. september i år. I tillegg til den offentlige høringen i Norge, må saken sendes på EØS-høring med tre måneders frist. Dette vil foregå parallelt med den offentlige høringen i Norge. 

Samferdselsdepartementet legger opp til at ordningen med obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy skal settes i verk fra 1. januar 2015, så langt dette er mulig. 

Mer effektiv innkreving – og konkurranse på like vilkår

- Obligatorisk bompengebrikke fører til at flere gjør opp for seg. Det blir blant annet lettere å kreve inn bompenger fra utenlandske trafikanter. I dag er det ofte svært tungvint og kostbart å kreve inn bompenger fra utenlandske kjøretøy uten bompengebrikke, blant annet fordi det er vanskelig å få rask tilgang til opplysninger i utenlandske motorvognregistre. I en del tilfeller fører dette til at enkelte utenlandske tungtransportører unnlater å betale bompenger, og dermed får lavere driftskostnader enn norsk transportnæring. Dette vrir konkurranseforholdene på en måte som er uheldig for norske transportører, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Krav til bompengebrikken

I den nye forskriften blir det krav om at bompengebrikken som benyttes skal være godkjent for bruk i hele Norge og gjennom en gyldig avtale være tilknyttet norsk eller utenlandsk utsteder av brikker. Avtale kan inngås med et norsk eller utenlandsk bompengeselskap som er knyttet til AutoPASS- eller EasyGo-samarbeidet. Trafikanter som allerede har tegnet slik avtale og utstyrt motorvognen med brikke, trenger ikke å foreta seg noe. Vegdirektoratet vil gå ut med nærmere informasjon om ordningen og om hvordan trafikanter kan skaffe seg bompengebrikken i forkant av ikrafttredelsen.    

Statens vegvesen, politiet og Tollvesenet skal kontrollere

Samferdselsdepartementet legger opp til at kontroll av bruk av obligatorisk bompengebrikke skal inngå som en del av Statens vegvesens og politiets kontroll av trafikk med tunge kjøretøy.

I tillegg foreslår departementet at også Tollvesenet får myndighet til å kontrollere og gi påbud som gjelder overholdelse av kravet til bruk av brikke. Tollvesenet vil dermed få en ny kontrolloppgave knyttet til trafikk med tunge kjøretøy. I dag har Tollvesenet myndighet til å foreta kontroll som omfatter krav til mønsterdybde i dekk, krav til vinterdekk og plikten til å medbringe kjettinger for motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kilo.

Forslaget til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet innholder også bestemmelser om gebyr ved overtredelse av påbudet om bruk av bompengebrikke. 

Samferdselsdepartementets høringsbrev av 13. juni 2014 med vedlagt høringsnotat