Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Bompengereform sørger for bompengekutt til bilistene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- De siste fire årene har regjeringen bidratt til å redusere bompengebelastningen for bilistene i en rekke vedtatte prosjekter. En rekke bomstasjoner er nedlagt som følge av at staten har nedbetalt gjelden. Over førti bomprosjekt har fått økte statlige bevilgninger for å kunne redusere takster eller stenge ned tidligere. I 2018 fortsetter regjeringen arbeidet med å redusere bompengebelastningen på norske veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Formålet med bompengereformen er å sikre en mest mulig effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving og å sikre at bompenger kun brukes til det de skal.

Antall bompengeselskap reduseres nå fra 60 til fem. Det betyr lavere administrasjons- og finansieringskostnader. Dermed vil mer av bompengene gå til å nedbetale lån og mindre til drift av systemet.

- Dette kommer bilistene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Alle de fem regionale bompengeselskapene som skal stå for bompengeinnkrevingen i framtiden, er nå etablert av fylkeskommunene. To av dem har allerede signert overordnet bompengeavtale med Samferdselsdepartementet. Det forventes at de resterende tre selskapene gjør det i løpet av høsten 2017.

500 millioner kroner i bompengekutt også i 2018

- I statsbudsjettet for 2017 innførte vi en tilskuddsordning for reduserte takster utenfor de de store byområdene. Tilskuddet vil spare bilistene for 500 millioner kroner årlig. Dette er også et statlig insentiv som skal bidra til omorganiseringen og omlegging til ny takst- og rabattstruktur, sier samferdselsministeren.

43 bompengeselskaper oppfyller kravene til å søke om dette tilskuddet. 41 av disse selskapene har søkt og fått innvilget ekstra statlige midler. Det er ventet at den lokalpolitiske behandlingen av ordningen vil skje høsten 2017/våren 2018, slik at takstene kan settes ned.

Tilskuddsordningen videreføres i 2018 med 516,4 millioner kroner.

Andelen bompenger ned i ny Nasjonal transportplan

Våren 2017 la regjeringen fram forslag til Nasjonal transportplan 2018-29, hvor det planlegges brukt ca. 1064 milliarder kroner de neste 12 årene. Veksten i satsinger kommer fra økte statlige bevilgninger, mens andelen bompenger vil gå ned sammenlignet med NTP 2014-23. Det er i tråd med regjeringens målsetning om å øke satsingen på infrastruktur, men redusere andelen bompenger.