Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

En trygg, effektiv og fremtidsrettet luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Vi skal ha en trygg, fremtidsrettet og effektiv luftfart i Norge. Luftfartstilsynet settes i enda bedre stand til å løse fremtidens oppgaver. I statsbudsjettet for 2018 sikrer regjeringen at Luftfartstilsynet får midler til nye oppgaver på områdene security, IKT-sikkerhet og ubemannet luftfart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår om lag 1 milliard kroner til luftfartsformål. Dette er om lag en videføring av nivået i vedtatt budsjett 2017. I overkant av 222 millioner kroner er foreslått til Luftfartstilsynet, og om lag 75 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport.

– Flysikkerheten i norsk luftfart er generelt høy. Likevel er dette noe som krever kontinuerlig arbeid. Etter helikopterulykken ved Turøy i 2016 er det økt oppmerksomhet på sikkerhet innen offshore helikoptervirksomhet. Samtidig er det fortsatt fokus på sikkerhetsutfordringer for innenlands helikoptervirksomhet. Begge områdene følges opp blant annet gjennom etablerte samarbeidsforum med bransjen, sier Solvik-Olsen.

Et godt flytilbud i hele landet

Videre går 726 millioner kroner til kjøp av flytransport i distriktene.

– Det er viktig å sikre et godt flytilbud over hele landet. Det er bra for innbyggerne og for næringslivet. For mange i distrikts-Norge er flytilbudet nærmest å anse som kollektivtrafikk. Derfor kjøper Samferdselsdepartementet flyrutetjenester, hovedsakelig i Nord-Norge og på Vestlandet, for å sikre et flyrutetilbud på regionale ruter der markedet alene ikke gir en tilfredsstillende transportstandard, sier Solvik-Olsen.

Framtidsrettet luftfartsinfrastruktur

Internasjonalisering og økt konkurranse gjør at luftfarten er i endring. Økt konkurranse vil føre til økt innovasjonstakt og mer effektiv drift. Det er åpnet for å konkurranseutsette tårn- og innflygingstjenester. Regjeringen vil legge til rette for større grad av konkurranse innen utvikling, drift og vedlikehold av flyplasser.

– Regjeringen er opptatt av å sikre en fremtidsrettet luftfartsinfrastruktur for hele landet. Bruk av konkurranse er et viktig virkemiddel for å oppnå mer effektive lufthavner og flysikringstjenester. Samtidig er det behov for investeringer i tilstrekkelig kapasitet og i ny teknologi på området. For eksempel vil Avinors satsing på fjernstyrte tårn gi store effektiviseringsgevinster. For å sikre Avinor tilstrekkelig kapital til å investere i fremtidsrettet luftfartsinfrastruktur viderefører regjeringen en balansert utbyttepolitikk overfor selskapet, sier Solvik-Olsen.

I 2018 foreslår regjeringen et utbytte på 232 millioner kroner fra Avinor.
30 millioner kroner er foreslått til tilskudd til ikke-statlige flyplasser.

Droneaktiviteten

Den store veksten i bruk av droner fortsetter. Luftfartstilsynet har drevet et utstrakt informasjonsarbeid for å gi kunnskap og skape gode holdninger hos aktørene. Samtidig bygger tilsynet kompetanse og kapasitet som vil være nødvendig for å kunne håndtere en økende portefølje i årene som kommer. Regjeringen arbeider med en strategi for dronevirksomheten i Norge. Denne skal etter planen være ferdig mot slutten av 2017.

– For meg er det viktig at staten spiller på lag med dronenæringen. Vi skal ivareta sikkerhet og samtidig stimulere næringsutvikling. Vi må sikre at regelverket ikke bremser en sunn og offensiv utvikling av tilbudet og teknologiutvikling. Med en ny dronestrategi, ønsker regjeringen å være i forkant av utviklingen, sier Solvik-Olsen.