Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Høyt sjøsikkerhetsnivå og videreutvikling av Kystverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- I statsbudsjettet for 2018 fortsetter regjeringen prioriteringen av tiltak for å opprettholde og videreutvikle et høyt nivå for sjøsikkerhet. Samtidig gjør effektivisering og konkurranseutsetting at vi oppnår store kostnadsreduksjoner på kystområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Blant hovedpunktene i budsjettforslaget på kystområdet trekker Solvik-Olsen frem 400 millioner kroner til navigasjonsinfrastruktur (fyr, merker og andre navigasjonshjelpemidler) og 85 millioner kroner til et nytt multifunksjonsfartøy som vil bidra til et mer effektivt vedlikehold. Med dette budsjettet ligger man an til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet innen 2023, slik som det er beskrevet i Nasjonal transportplan.

- Det er også gledelig å se konkrete resultater av effektivisering og konkurranseutsetting som blant annet innebærer en besparelse neste år på til sammen 42,6 millioner kroner innen losordningen, sier Solvik-Olsen. Han understreker at det høye nivået innen sikkerhet i sjøtransporten opprettholdes.

Nye skatteregler for redningsfartøy

I statsbudsjettet er det foreslått en bevilgning på 83,5 millioner kroner til Redningsselskapet. I tillegg foreslår regjeringen å fjerne dagens krav om 15 meters båtlengde for å få fritak for merverdiavgift for bergings- og redningsfartøy.

- Dette fritaket vil kunne bety besparelser for Redningsselskapet og andre organisasjoner som er viktige for sikkerhet til sjøs ved investeringer i nye fartøy, sier samferdselsministeren. Fritaket får tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2017.

Nytt senter for oljevern og miljø

I budsjettforslaget for neste år foreslår regjeringen 27 millioner kroner til et nytt oljevern- og miljøsenter. Det vil bli et kompetansesenter lokalisert i Svolvær, mens forskning og utvikling og andre praktiske oppgaver vil foregå fra et kontor i Fiskebøl.

– Dette senteret skal bli et ledende nasjonalt kompetansesenter for arbeidet med oljevern og marin forsøpling, sier samferdselsministeren.

I 2018 vil Kystverket videreføre to fiskerihavneprosjekter og to farledsprosjekter, og flere nye vil starte opp.

Fakta om fiskerihavner og farleder i 2018

Pågående prosjekter, fiskerihavner

• Båtsfjord fiskerihavn, Båtsfjord kommune i Finnmark fylke
Prosjektet startet opp i 2016, med utdypinger flere steder i havna, samt nymerkinger. Estimert totalkostnad 128 mill. kroner. Sluttføring i 2018.

• Mehamn fiskerihavn, Gamvik kommune i Finnmark fylke
Prosjektet startet opp i 2016, og består i bygging av ca 70 m. lang molo for å gi bedre liggeforhold i havna og økt regularitet for rutegående trafikk. Estimert totalkostnad 52 mill. kroner. Sluttføring i 2018.

Pågående prosjekter, farleder

• Innseiling Bodø, Bodø kommune i Nordland fylke
Prosjektet ble igangsatt i 2015, og omfatter utdypinger og fjerning av grunner i innseilingen og i havnebassenget, som reduserer ulykkesrisiko og bedrer framkommeligheten. Estimert totalkostnad 165 mill. kroner, sluttføring i 2018.

• Innseiling Grenland, Porsgrunn og Bamble kommuner i Telemark fylke
Utdypinger, omlegginger og ny-merking av farledene vil gi sikrere og mer effektiv bruk av farvannet. Viktig for terminalene i Brevik, Herøya og Rafnes. Estimert kostnad 101 mill. kroner. Oppstart i 2016, sluttføring i 2018.

Prosjekter som startes opp i 2018, fiskerihavner

• Gjerdsvika fiskerihavn, Sande kommune i Møre og Romsdal fylke
I prosjektet vil det bli foretatt utdypinger, etableringer av sjeteer til en samlet beregnet kostnad på 100 mill. kr.

• Breivikbotn fiskerihavn, Hasvik kommune i Finnmark fylke
Ved mudring i indre og ytre del av havna vil dette gi større havneareal og bedre tilkomst til fiskebrukene. Samlet kostnad for prosjektet er beregnet til 35 mill. kr.

Prosjekter som startes opp i 2018, farleder

• Innseiling Florø øst for Nekkøya, Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke Utdyping. Estimert kostnad 4 mill. kroner. Gjennomføres i 2018

• Innseiling Sandnessjøen, Alstadhaug kommune i Nordland fylke
Ved gjennomføring av prosjektet vil det bli fjernet en grunne ved innseilingen til havna til en kostnad på 14 mill. kr.