Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Transportsatsing for effektive byer og bedre kollektivtilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Fleksible kollektivløsninger og gode tilbud til de som går og sykler er en forutsetning for en transporthverdag med færre køer og bedre og grønnere bymiljø, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Regjeringen foreslår nærmere 2,5 milliarder kroner til tiltak i de største byene og byområdene. Samtidig blir den kraftige satsingen på jernbane videreført.

Tiltak i storbyområdene er høyt prioritert i budsjettforslaget til Samferdselsdepartementet. Forslaget om nærmere 2,5 milliarder kroner er en økning på 23 prosent fra 2017-budsjettet.

Regjeringen foreslår 631,5 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Til byene med bymiljøavtaler og byvekstavtaler er det foreslått 300 millioner kroner til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksvegene, 750 millioner kroner i belønningsmidler og 785 millioner kroner i tilskudd til store kollektivprosjekt.

785 millioner kroner til store kollektivprosjekt er fordelt slik:

  • 185 millioner kroner til MetroBussen i Trondheim
  • 300 millioner kroner til Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen
  • 300 millioner kroner til Bussveien på Nord-Jæren

Byvekst og bymiljø

- Vi har nå inngått bymiljøavtaler eller byvekstavtaler med Bergen, Nord-Jæren, Trondheim og Oslo/Akershus. Disse avtalene skal reforhandles i 2018. Innføring av byvekstavtaler for Kristiansand, Grenland, Tromsø, Buskerudbyen og Nedre Glomma vil skje på bakgrunn av erfaringene fra avtaleinngåelsene med de fire største byområdene. Det kan være aktuelt å starte forhandlinger i 2018, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

- Byene våre vokser, og vil fortsette å vokse. Regjeringen vil føre en samferdsels- og arealpolitikk og som møter storbyområdenes utfordringer. På transportsiden betyr det en kraftig satsing på bygging av infrastruktur i og rundt de største byene. Regjeringen legger på denne måten til rette for at flere vil velge kollektivreiser og å gå eller sykle. Det er hverdagsreisene som er viktige i denne sammenheng, og vi må sørge for attraktive og fleksible alternativer til bruk av bil, sier samferdselsministeren.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I byvekstavtalene vil staten bidra med belønningsmidler og midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksveg, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen) og stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen der det er aktuelt.

Bymiljøavtaler og byvekstavtaler er gjensidig forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommuner og kommuner for å nå målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. God måloppnåelse forutsetter en sterk satsing på kollektivtransport, sykkel og gange og en arealpolitikk som bygger opp under investeringene.

Jernbanen – viktig del av kollektivsatsingen

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. Om lag 3,5 milliarder av dette er til kjøp av persontransport med tog.

- Jernbanen er et viktig kollektivtilbud, som utvider bo- og arbeidsmarkedsregionene. Regjeringens satsing på opprustning og vedlikehold av den eksisterende jernbanen er derfor viktig for svært mange pendlere og andre brukere, sier samferdselsministeren.

I 2018 blir blant annet utbyggingen av disse store prosjektene ført videre:

  • Nytt dobbeltspor Oslo–Ski (Follobanen)
  • Dobbeltspor på Vestfoldbanen (strekningen Farriseidet-Porsgrunn)
  • Moderniseringa av Vossebanen (Arna-Fløen)

Det er foreslått å sette av midler til mulig oppstart av InterCity-prosjektene Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen og Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen.

Reiseplanlegger og smartere billettsystem

Til arbeidet med en nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering, som vil gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt, er det satt av 50,5 millioner kroner.

Statlige bevilgninger til kollektivtiltak – 25,6 milliarder kroner

Regjeringen foreslår 25,6 milliarder kroner direkte rettet mot kollektivtransport over Samferdselsdepartementets budsjett. Dette er en økning på 1,7 milliarder kroner eller 7,2 prosent sammenlignet med 2017-budsjettet. I tillegg kommer midler til tiltak for gående og syklende og tilskudd til gang- og sykkelveger i kommuner og fylkeskommuner.

Statlige bevilgninger til kollektivtransportsystemet går i hovedsak over veg- og jernbanebudsjettene. Staten gir videre tilskudd til kommunale og fylkeskommunale tiltak. Fylkeskommunene har ansvaret for den lokale kollektivtransporten. Denne blir finansiert av de frie inntektene til fylkeskommunene.