Historisk arkiv

Ny postlov: Post annankvar dag i vekedagane – økonomisk støtte til omstilling i distriktsaviser i ein overgangsperiode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

- Dei siste 20 åra har brevvolumet gått dramatisk ned. Dette er resultatet av ein digital revolusjon, ikkje ei politisk styrt utvikling. Vi skal òg i framtida sørge for eit godt og likeverdig posttilbod over heile landet, men det må vere tilpassa det folk faktisk etterspør. I den nye postloven foreslår difor regjeringa å innføre postomdeling 2,5 dagar i veka. Samstundes ser vi at endringa kan vere utfordrande for aviser i distrikta. Regjeringa vil utvide ordninga med statleg kjøp av avisdistribusjon og auke mediestøtta for å leggje til rette for omstilling og digitalisering, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Sidan 1999 har brevvolumet gått ned med 65 prosent, og det er venta ein ny nedgang på nær 60 prosent fram til 2025. Medan inntektene frå postomdelinga har gått ned, er  utgiftene for Posten i stor grad dei same. Utan endringar i postomdelinga risikerer staten å bruke stadig meir skattepengar på å køyre postbilar med stadig mindre post. I år kjøper staten post- og banktenester for nær 620 millionar kroner. Å vidareføre dagens ordning med postomdeling fem dagar i veka er anslått til å koste staten minst ein milliard kroner i året frå 2025.  

Omdeling av post 2,5 dagar i veka vil i praksis bety at posten kjem annankvar dag på vekedagane, det vil seie måndag, onsdag og fredag den eine veka, og tysdag og torsdag den neste.

Tilbodet om Post i Butikk vil fungere som i dag. Det betyr at ein framleis kan sende og motta post og pakkar dagleg, med same forventa leveringstid som i dag. Det same gjeld for levering til postboks. Den nye loven medfører heller ikkje endringar for regelverket om avstand til postkasser.

Regjeringa tek sikte på at endringa i postloven skal tre i kraft frå 1. juli 2020.  

Vil hjelpe aviser med digitalisering og omstilling i ein overgangsperiode
85 prosent av aviseksemplara i abonnement blir distribuert av avisbransjens eigne avisbod. I område utan eigne avisbodnett har dei resterande 15 prosent av aviseksemplara blitt leverte av Posten på kvardagar. Frå november 2016 har Easy2You (tidlegare Kvikkas) levert aviser på laurdagar i område utan avisbodnett. 

Færre omdelingsdagar for post gjer at avisabonnentar i område utan eigne avisbodnett risikerer å ikkje får levert avisa den dagen den kjem ut.

- Det er viktig for regjeringa å bidra til mediemangfoldet i landet vårt, og vi vil difor innføre ei ordning der staten kjøper avisombering i desse områda på tre faste vekedagar - tysdag, torsdag og laurdag - i tre år frå lova trer i kraft. Til saman vil dette koste om lag 750 millionar kroner på dei tre åra, seier Dale.

Regjeringa legg òg opp til å auke mediestøtta.

- I tillegg til å sikre distribusjon av aviser tre dagar i veka over heile landet, tek regjeringa sikte på å auke mediestøtteordninga med 10 millionar kroner dei neste åra. Pengane skal gå til omstilling og digitalisering i ein overgangsperiode. Aviser som blir særskilt råka av endringar i postloven vil bli prioriterte. Med desse ordningane hjelper vi mediebransjen med digitaliseringa, seier samferdselsministeren.   

For fleire opplysningar – sjå: