Historisk arkiv

Mer koding og teknologi inn i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I dag la regjeringen frem en ny digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring. – Vi vil at forståelse for koding og teknologi skal inn i læreplanene allerede fra barneskolen. Med denne strategien peker vi inn i et nytt tiår for norsk skole, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne la i dag frem strategien Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021.

– Denne uken har over 60 000 norske seksåringer begynt på skolen. Mange av dem kommer til å jobbe i yrker vi ennå ikke vet hva er. Den digitale utviklingen går raskere og raskere. Skal vi ruste barna våre best mulig for fremtiden, må skolen sitte i førersetet i denne utviklingen, sier statsminister Erna Solberg.

Koding for alle elever
I den nye digitaliseringsstrategien er et av tiltakene å gi alle elever opplæring i teknologi. Det innebærer blant annet å forstå og håndtere algoritmisk tenkemåte og programmering.

– Vi har startet et omfattende arbeid med å fornye alle skolens fag og læreplaner. I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi å legge til rette for at alle elever skal få forståelse for programmering. Hvilke fag som skal ha algoritmisk tenkemåte og koding i læreplanene, må vi komme tilbake til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Et annet tiltak i strategien er å starte et nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående skole. Fra før har regjeringen innført koding som valgfag i ungdomsskolen – og fra skolestart i høst kan alle ungdomsskoler tilby dette.

– Det har vært stor interesse for programmering som valgfag, og vi åpner nå for at alle skoler som ønsker det kan tilby faget til sine elever, sier kunnskapsministeren.

Fake news og nettvett
Fremveksten av fake news og mobbing i sosiale medier stiller dagens barn og unge overfor store utfordringer når det gjelder kildekritikk og nettvett. 

– Vi må gi norske elever gode, grunnleggende digitale ferdigheter og digital dømmekraft. Vi må lære dem om nettvett og digital mobbing, og vi må gi dem verktøy til å sette seg inn i stadig nye digitale løsninger, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

At elevene skal lære mer – og få kunnskaper de trenger både nå og i fremtiden er utgangspunktet for digitaliseringsstrategien.

– Vi vil ikke ha IKT i skolen for IKTs skyld, men for at elevene skal lære mer. Da må vi ha gode interaktive læremidler og den infrastrukturen og det utstyret som trengs ute på skolene, sier kunnskapsministeren.

Vil løfte lærerne
Gode lærere er nøkkelen også for at elevene skal få god digital kompetanse. Ifølge undersøkelsen Monitor Skole 2016 sier én av tre lærere at de ikke får god nok støtte fra skolen til pedagogisk bruk av IKT.

Regjeringen har fra før startet en historisk satsing på videreutdanning for lærere, og et av tiltakene i digitaliseringsstrategien er å utvikle et eget videreutdanningstilbud innen digital kompetanse og pedagogisk bruk av IKT.

– Vi vil også utdanne egne IKT-lærerspesialister, som kan være med på å løfte skolene og andre lærere faglig på dette feltet, varsler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Bedre tilpasset undervisning
Å satse på IKT i skolen gir bedre muligheter til å tilpasse undervisningen til den enkelte. For elever som har for eksempel synshemning og lese- og skrivevansker kan riktig bruk av digitale læremidler by på nye muligheter.

– Både læringsplattformer og digitale læremidler skal bli universelt utformet. Regjeringen vil også starte opp egne prosjekter for å skape en mer inkluderende praksis ved bruk av IKT, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Her er noen av tiltakene regjeringen foreslår:

Elevenes læring og skolens innhold

 • Teknologi og koding inn i skolens læreplaner
 • Valgfag i koding permanent ordning fra 2019
 • Nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående
 • Plikt til universell utforming av digitale læremidler
 • Spre kunnskap om bruk av teknologi og digitale læremidler for elever med særskilte behov
 • Stimuleringstilskudd for å utvikle nye, digitale læremidler i fag- og yrkesopplæringen

Kompetanse

 • Nettbasert videreutdanning for lærere i pedagogisk bruk av IKT (30 st.p)
 • Lærerspesialistutdanning i pedagogisk bruk av IKT (60 st.p)
 • Styrke digital kompetanse i lærerutdanningen
 • Styrke forskning og formidling om IKT og læring

Infrastruktur

 • Etablere fellesløsninger for skytjenester 
 • Bedre håndtering av informasjonssikkerhet og personvern

Fag- og yrkesopplæringen

 • Gi yrkesfaglærere faglig oppdatering i ny teknologi, gjennom hospitering og kurs i regi av arbeidslivet
 • Sikre at fag- og yrkesopplæringen møter endringer som følge av ny teknologi

Les hele digitaliseringsstrategien her.