Framtid, fornyelse og digitalisering

Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021

For å utnytte mulighetene digitalisering gir er det behov for stadig både mer spesialisert og bedre generell IKT-kompetanse i samfunnet. På den ene siden trenger samfunnet flere IKT-spesialister og flere personer med tverrfaglig IKT-kompetanse. På den andre siden trenger alle en generell digital kompetanse som gjør oss i stand til å utnytte tjenestene som utvikles, utføre arbeidsoppgaver ved bruk av IKT, gjøre sikre valg i vår digitale hverdag og sikre vårt personvern. Arbeidslivet er avhengig av at utdanningssystemet leverer arbeidstakere som er oppdaterte og har de ferdighetene og den kompetansen de trenger i sin yrkesutøvelse. I universitetene og høyskolene legges det nå ambisiøse planer for både endringer i virksomhetsprosesser og digitalisering av kjernevirksomhetene med nye IKT-løsninger og digital infrastruktur. Universitets- og høyskolesektoren er avhengig av at grunnopplæringen gir elevene en kompetanse i bruk av IKT som de kan bygge videre på i høyere utdanning.

Her er noen av tiltakene regjeringen foreslår:

Elevenes læring og skolens innhold

 • Teknologi og koding inn i skolens læreplaner
 • Valgfag i koding permanent ordning fra 2019
 • Nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående
 • Plikt til universell utforming av digitale læremidler
 • Spre kunnskap om bruk av teknologi og digitale læremidler for elever med særskilte behov
 • Stimuleringstilskudd for å utvikle nye, digitale læremidler i fag- og yrkesopplæringen

 

Kompetanse

 • Nettbasert videreutdanning for lærere i pedagogisk bruk av IKT (30 st.p)
 • Lærerspesialistutdanning i pedagogisk bruk av IKT (60 st.p)
 • Styrke digital kompetanse i lærerutdanningen
 • Styrke forskning og formidling om IKT og læring

 

Infrastruktur

 • Etablere fellesløsninger for skytjenester 
 • Bedre håndtering av informasjonssikkerhet og personvern

 

Fag- og yrkesopplæringen

 • Gi yrkesfaglærere faglig oppdatering i ny teknologi, gjennom hospitering og kurs i regi av arbeidslivet
 • Sikre at fag- og yrkesopplæringen møter endringer som følge av ny teknologi

 

KD_Framtid_fornyelse_digitalisering_nett.pdf