Digitaliseringstrategi for grunnopplæringen 2017–2021.

Framtid, fornyelse og digitalisering. For å utnytte mulighetene digitalisering gir er det behov for stadig både mer spesialisert og bedre generell IKT-kompetanse i samfunnet.

På den ene siden trenger samfunnet flere IKT-spesialister og flere personer med tverrfaglig IKT-kompetanse. På den andre siden trenger alle en generell digital kompetanse som gjør oss i stand til å utnytte tjenestene som utvikles, utføre arbeidsoppgaver ved bruk av IKT, gjøre sikre valg i vår digitale hverdag og sikre vårt personvern.

Arbeidslivet er avhengig av at utdanningssystemet leverer arbeidstakere som er oppdaterte og har de ferdighetene og den kompetansen de trenger i sin yrkesutøvelse.

I universitetene og høyskolene legges det nå ambisiøse planer for både endringer i virksomhetsprosesser og digitalisering av kjernevirksomhetene med nye IKT-løsninger og digital infrastruktur. Universitets- og høyskolesektoren er avhengig av at grunnopplæringen gir elevene en kompetanse i bruk av IKT som de kan bygge videre på i høyere utdanning.

Her er noen av tiltakene regjeringen foreslår:

Elevenes læring og skolens innhold

 • Teknologi og koding inn i skolens læreplaner.
 • Valgfag i koding permanent ordning fra 2019.
 • Nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående.
 • Plikt til universell utforming av digitale læremidler.
 • Spre kunnskap om bruk av teknologi og digitale læremidler for elever med særskilte behov.
 • Stimuleringstilskudd for å utvikle nye, digitale læremidler i fag- og yrkesopplæringen. 

Kompetanse

 • Nettbasert videreutdanning for lærere i pedagogisk bruk av IKT (30 st.p).
 • Lærerspesialistutdanning i pedagogisk bruk av IKT (60 st.p).
 • Styrke digital kompetanse i lærerutdanningen.
 • Styrke forskning og formidling om IKT og læring. 

Infrastruktur

 • Videreutvikle Feideløsningen for sikker innlogging og deling av data i grunnopplæringen
 • Etablere fellesløsninger for skytjenester.
 • Bedre håndtering av informasjonssikkerhet og personvern.
 • Videreutvikle Utdanningsdirektoratets løsninger for prøver og eksamen.

Fag- og yrkesopplæringen

 • Gi yrkesfaglærere faglig oppdatering i ny teknologi, gjennom hospitering og kurs i regi av arbeidslivet.
 • Sikre at fag- og yrkesopplæringen møter endringer som følge av ny teknologi. 

I tillegg til å sikre nødvendige, relevant kompetansen hos våre elever, er det viktig at IKT utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte. Det betyr blant annet at skoler og kommuner må vurdere når og hvordan teknologien kan berike undervisningen samt å sikre at lærere har den nødvendige kompetansen til å ta i bruk teknologi på en god måte. 

KD_Framtid_fornyelse_digitalisering_nett.pdf