Historisk arkiv

Regjeringen oppnevner Koronakommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har nedsatt en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av Covid 19-pandemien. – Kommisjonen skal både se på beredskapen vi hadde i forkant av pandemien og hvordan krisen er håndtert. Det er viktig å få belyst alle sider av pandemien, så vi kan lære av dette, sier statsminister Erna Solberg.

– Den 12. mars innførte vi de mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid. Vi tok beslutninger under stor grad av usikkerhet. Vi må se hva som har fungert godt, hva som ikke har fungert og også hva som kunne vært bedre forberedt, sier statsminister Erna Solberg.

Det er et viktig prinsipp at alle store hendelser skal evalueres.

– Korona-pandemien har fått store konsekvenser for alle deler av det norske samfunnet. Derfor ville vi ha en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang. Vi må lære for å kunne håndtere en eventuell ny pandemi, men også andre store hendelser, sier Solberg.

Det har vært tett kontakt med partiene på Stortinget om både sammensetningen av kommisjonen og dens mandat.

Kommisjonen skal kartlegge alle relevante sider ved håndteringen, herunder: 

  • Myndighetenes beredskap og planverk for pandemier både på nasjonalt og kommunalt nivå sett hen til tidligere pandemier og scenarioer
  • Berørte departementer og virksomheters forberedelser, håndtering og samarbeid, herunder ansvarsdeling og samarbeid mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
  • Iverksatte tiltak for å redusere smittespredning, bedre kapasiteten i helsetjenesten og behandle pasienter
  • Iverksatte tiltak i primærhelsetjenesten og tiltak, forberedelser og beredskap i kommunene for å ivareta beboere i heldøgns omsorg
  • Ansvarsdelingen og samarbeidet mellom statlig og kommunalt nivå
  • Kommunikasjon og informasjon til befolkningen, og befolkningens adferd og respons
  • Økonomiske og sosiale konsekvenser av pandemien og smittetiltakene
  • Hvordan de bredere, samfunnsmessige konsekvensene av pandemien ble håndtert og fulgt opp av myndighetene
  • Hvordan sentrale samfunnsfunksjoner, herunder de demokratiske, klarte å opprettholde sin funksjon, og om de rette funksjonene ble identifisert og ivaretatt

Kommisjonens medlemmer:

Kommisjonens skal ledes av professor emeritus Stener Kvinnsland.

Øvrige medlemmer er:
Tingrettsdommer Astri Aas-Hansen, Asker
Professor Geir Sverre Braut, Time
Daglig leder Knut Eirik Dybdal, Harstad
Daglig leder Tone Fløtten, Oslo
Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, Bærum
Pensjonist Toril Johansson, Oslo
Kommunikasjonsdirektør Christine Korme, Oslo
Professor Nina Langeland, Bergen
Rådgiver Egil Matsen, Trondheim
Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg
Ordfører Pål Terje Rørby, Hemsedal

Kommisjonen skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021. Dersom kommisjonen kommer til at det ikke er grunnlag for å trekke endelige konklusjoner på dette tidspunktet, skal kommisjonen levere en delrapport innen utgangen av mars 2021.

Denne delrapporten skal i så fall omfatte planverk og beredskap, sett hen til tidligere pandemier og scenarier, og håndteringen av utbruddsfasen våren 2020. Kommisjonen kan utarbeide flere delrapporter dersom dette anses hensiktsmessig, men disse skal i tilfelle offentliggjøres samtidig med at kommisjonen avgir sin endelige rapport.

Les hele kommisjonens mandat her.