Historisk arkiv

Tiltak for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

– I dag legger vi frem forslag til en omfattende tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. Vi foreslår målrettede, midlertidige endringer i skattesystemet, slik at planlagte prosjekter kan bli realisert. I tillegg foreslår vi en grønn omstillingspakke, sier statsminister Erna Solberg.

Tiltakene skal bidra til at aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien holder seg oppe gjennom krisen. Samtidig legges det frem en pakke for videre utvikling i retning det grønne skiftet.

Norsk olje- og gassnæring er landets største og viktigste næring målt som andel av verdiskaping, inntekter til staten, eksport og investering.

– Vi har lenge visst at investeringene på norsk sokkel ville falle. Selv om regjeringen fører en politikk for å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig, er det viktig at krisen vi nå står i, ikke gjør fallet så brått og dypt at vi mister verdifull kompetanse som er viktig for omstillingen, sier statsministeren.

Virusutbruddet og de strenge smitteverntiltakene, både i Norge og internasjonalt, har rammet verdensøkonomien hardt. Oljemarkedet er preget av kraftig prisfall og stor uro. Det har ført til at investeringene stopper opp. På norsk sokkel blir både planlagte utbygginger og vedlikehold satt på vent. Oppdragene uteblir og usikkerheten er stor.

– Oljebransjen har vært en motor i norsk næringsliv og økonomi i flere tiår. Mister vi vekstkraften i denne næringen, taper vi også mye av drivkraften i omstillingen. Vi må dra med oss investeringene, kapitalen, nettverkene og kunnskapen over i de nye næringene, sier Solberg.

Regjeringen foreslår midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet.

– For å bidra til å skape aktivitet og sikre arbeidsplasser i en vanskelig tid foreslår vi noen midlertidige endringer. I praksis vil dette innebære at skatteregningen kommer senere. Det bedrer likviditeten i selskapene. Det gir selskapene mulighet til å gjennomføre flere investeringer, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Likviditetseffekten av skatteendringene kan bety hele 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. Virkningen fremover vil avhenge av hvordan selskapenes investeringer utvikler seg.

– Vi må fortsatt forvente at oljeinvesteringene vil avta fremover, men med dette forslaget vil ikke nedgangen skje så raskt. Det betyr at vi bevarer arbeidsplasser og verdifull kompetanse. Dette vil dempe fallet, ikke hindre omstilling, fortsetter Sanner.

Regjeringen foreslår også en grønn omstillingspakke for næringslivet. Den består blant annet av økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart.

– Vi kommer også til å legge fram en grønn omstillingspakke som skal bidra til at tempoet i det grønne skiftet holdes oppe. Det er vi helt avhengige av dersom vi skal sørge for kutt i klimagassutslipp samtidig som vi skal sikre og skape nye grønne arbeidsplasser.  Disse tiltakene skal både hjelpe olje- og gassnæringen, men også bidra til at leverandørindustrien kan fortsette det grønne skiftet. Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon. Dette bidrar til at vi kan utvikle og beholde verdifulle høyteknologiske kompetansemiljøer som er viktige i den grønne omstillingen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Detaljene i den grønne omstillingspakken vil komme samtidig med at regjeringen legger frem en tiltakspakke for veien ut av krisen, i slutten av mai.

– Norsk olje- og gassnæring og leverandørindustrien står nå midt oppe i en krise ulik noe vi har opplevd tidligere. Utbygginger og større vedlikehold er grunnlaget for mye av aktiviteten i leverandørindustrien. Tiltakene vi nå legger fram er en vitamininnsprøyting som vil bidra til at flere utbygginger på norsk sokkel blir gjennomført som planlagt. Aktivitet vil sikre arbeidsplasser og opprettholde konkurransekraften i hele verdikjeden av det som er Norges største og viktigste næring. Slik sikrer vi også fortsatt verdiskaping fra olje- og gassressursene og inntekter til vår felles velferd, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Koronakrisen har ført til at prisen på CO2-utslipp har falt, fordi den europeiske kvoteprisen har sunket.

– For KrF er det avgjørende å redde arbeidsplasser og sikre den kompetansen som skal gjennomføre det grønne skiftet. Ved å øke CO2-prisen som motvekt til lavere kvotepris legger vi opp til at operatørene skal stå overfor tilnærmet samme utslippskostnad som før krisen. Dette bidrar til å opprettholde de økonomiske insentivene til elektrifisering av sokkelen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatten:

  • Selskapene får utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 5,2 prosent per år de fire første årene til 10 prosent det første året. Dette gjelder for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og 2021, og for investeringer som er omfattet av planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og frem til produksjonsstart. Endringene vil ikke gjelde for investeringskostnader som selskapene pådrar seg etter 2024.
  • Skatteverdien av underskudd i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales.
  • Finansdepartementet vil vurdere forholdet til EØS-avtalen.
  • Regjeringen vil legge frem forslaget i en egen proposisjon for Stortinget 12. mai.
  • Regjeringen vil i slutten av mai også legge frem en grønn omstillingspakke for næringslivet.