Historisk arkiv

Statsministerens innledning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressekonferanse om koronasituasjonen, 5. mai 2021

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen,

Selv om smittetallene fortsatt er for høye, har vi hatt en nedgang i smittetallene seks uker på rad.

Det viser at vi er flinke til å følge råd og regler. At 1,4 millioner nordmenn har fått minst én vaksinedose spiller nok også inn på lave smittetall.

Antallet som ligger på sykehus, går også ned. Kapasiteten i helsetjenesten er bedre, og kan gradvis frigis til vanlig behandling.

Vi er nå på det første trinnet i gjenåpningen. Selv om mye går i riktig retning, har vi fremdeles relativt høye smittetall. Og vi har lokale utbrudd for eksempel i Ålesund og Grenlandsområdet, som vi må få kontroll over.

Vi kan likevel si at vi er i rute for å kunne åpne opp ytterligere mot slutten av mai, men vi må altså holde ut litt til.

I denne pressekonferansen vil Abid og jeg snakke om fire ting:

 • Arbeidet med å lage et koronasertifikat og hva vi skal bruke det til
 • Nye anbefalinger til folk som er vaksinerte og har hatt covid-19
 • Lettelser for toppidretten
 • Rammene for utendørs arrangementer i sommer.

Til slutt vil Bjørn Guldvog si litt mer om det tekniske arbeidet med koronasertifikatet.

Koronasertifikat

Vi ønsker å lage et koronasertifikat som på en sikker måte kan dokumentere:

 • Hvem du er
 • Om du har fått vaksine
 • Om du nylig har fått en negativ test
 • Om du har hatt korona.

Et slikt sertifikat kan vi kunne bruke for å åpne opp samfunnet mer og tidligere. Vi har foreløpig ikke en fullstendig liste over hva vi ønsker å bruke et slikt sertifikat til, men det vil kunne brukes både for å gjøre unntak fra smittevernsregler i eget land og for å reise til andre land.

Den delen som handler om reising, må vi se i sammenheng med arbeidet i EU om et felles-europeisk rammeverk for koronasertifikat.

Når vi åpner grensene igjen, må vi ha et system vi kan stole på – hvor folk ikke kan jukse og legge frem falsk dokumentasjon på at de er vaksinerte. EU jobber nå med et slikt rammeverk som alle land kan ha tillit til. EU tror dette vil være klart i slutten av juni.

Hvis Norge har et verifiserbart koronasertifikat på plass før EU, og det også er andre land i EU som har tilsvarende sertifikater som vi stoler på, vil vi vurdere å åpne opp for bruk av slike koronasertifikat for reise til og fra EU før den felles europeiske ordningen er på plass.

Den første versjonen av det norske koronasertifikatet er klar. Denne versjonen vil digitalt kunne vise testresultat, og om du er vaksinert mot korona. Dette vil du kunne se på helsenorge.no, og det vil også være mulig å laste ned en utskrift.

Denne første versjonen av løsningen gir ikke et verifiserbart bevis. Den er altså sårbar for at folk kan jukse med den. Derfor blir det ikke en utvidet bruk av nettopp denne løsningen.

Helsemyndighetene jobber videre med en verifiserbar versjon av korona-sertifikatet. Denne versjonen skal etter planen være ferdig tidlig i juni. Planen er altså å være ferdig før EU er ferdig.

Den endelige versjonen, som etter planen kommer i slutten av juni, skal være i tråd med alle EU-krav. Den skal legge til rette for fri bevegelse over grensene i Europa, og gjør det enklere å dokumentere om man er vaksinert, har testet negativt eller har hatt korona før.

Her i Norge ser vi i første omgang for oss å bruke koronasertifikatet på offentlige arrangementer, cruise og andre «pakketurer». Vi ønsker å bruke sertifikatet for å øke antallet som kan delta på arrangementer utover sommeren.

Helsedirektoratet og FHI har fått i oppdrag å vurdere om sertifikatet kan brukes også på andre områder. Vi har blant annet bedt dem vurdere om det kan brukes lokalt der det er strengere regler enn de nasjonale.

Jeg vil understreke de ulike delene av sertifikatet vil kunne brukes til ulike ting. Det er forskjell på hvilken betydning det har om du er vaksinert, eller om du nylig har tatt en negativ test. Det siste er jo bare et øyeblikksbilde som ikke kan få like stor betydning som en vaksinasjon. Man kan, som vi vet, ha smitte selv om man har tatt en negativ test.

Vi må også ta noen viktige forbehold.

For det første kan det oppstå tekniske eller juridiske problemer med å utvikle sertifikatet.

For det andre er det en rekke utfordringer som vi må utrede videre før vi endelig konkluderer hvordan et slikt koronasertifikat kan brukes.

For det tredje må vi se på erfaringene med sertifikatet i starten før vi tar stilling til om vi kan utvide bruken. Men det er altså en plan at vi skal kunne gjøre det mulig med større arrangementer og en større grad av frihet og mulighet for å reise.

Den planen vi legger frem i dag, er ikke endelig. Det er en oversikt over status nå og hvordan vi har planlagt arbeidet videre. Og det kan komme endringer.

Som jeg nettopp har sagt, ønsker regjeringen å bruke sertifikatet på en rekke områder. Våre ambisjoner for bruken er større en det som fremkommer av utredningene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. De har derfor fått i oppdrag å se på utvidet bruk. En utvidet bruk vil etter regjeringens syn også trolig kreve en egen lovhjemmel.

Jo flere goder vi knytter til sertifikatet, jo viktigere blir diskusjonen om vi trenger en egen lovhjemmel.

Derfor vil vi i dag sende et lovforslag på høring. Vi håper på et godt samarbeid med Stortinget slik at vi kan få behandlet saken raskt.

Lettelser for personer som er beskyttet

Koronasertifikatet gjør det mulig å åpne for flere aktiviteter i det offentlige rom, som reising og offentlige arrangementer.

Vi gjør også ytterligere lettelser i rådene til de vaksinerte og de som har hatt covid-19 sykdom de siste seks månedene.

Vi innfører nå definisjonen "beskyttet". Følgende grupper er definert som beskyttet:

 • Personer som er fullvaksinert.
 • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
 • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

For det første vil ikke beskyttede personer lenger bli frarådet å reise innenlands.

For det andre skal beskyttede personer ikke telles med i den maksimale grensen for hvor mange du kan ha på besøk. I dag er det nasjonale rådet at du maksimalt skal ha fem personer på besøk. Det nye er at beskyttede personer ikke teller som en av disse fem. Du kan med andre ord for eksempel ha fem uvaksinerte og to vaksinerte på besøk samtidig.

Du må også ha god nok plass til at det er mulig for de ubeskyttede besøkende å holde avstand til andre ubeskyttede.

Vaksinen er jo ikke 100 prosent effektiv. Man kan bli smittet og smitte videre selv om man er vaksinert. Derfor er det også viktig at beskyttede personer fremdeles holder avstand til ubeskyttede i risikogruppen. At man fortsatt tar særlig hensyn til de som ikke er vaksinert.

Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem så må du holde deg til det. Disse reglene skiller ikke enda mellom beskyttede og ubeskyttede personer.

Da gir jeg ordet til Abid.