Historisk arkiv

Handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet inviterer næringsliv og sivilt samfunn til innspillmøter om handlingsplanen for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Møtene foregår 13. og 17. oktober, og det blir også muligheter til å sende inn skriftlig innspill.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter – UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) – ble enstemmig vedtatt av FNs menneskerettighetsråd i 2011. De veiledende prinsippene er et unikt globalt kompromiss mellom stater, det sivile samfunn og næringslivet.

Norge ledet forhandlingene i Genève og spiller fortsatt en aktiv rolle i arbeidet i FN for å fremme implementering av prinsippene.

Med FNs veiledende prinsipper fikk man en global norm som klargjør hvilke roller stater og næringsliv har i henholdsvis å beskytte mot og redusere risiko for menneskerettighetsbrudd i tilknytning til næringsvirksomhet. FNs veiledende prinsipper er delt i tre og omfatter:

  1. Statenes forpliktelse til å sikre menneskerettighetene gjennom nasjonal lovgivning og til å beskytte mot overgrep innenfor statenes egen jurisdiksjon, herunder fra tredjeparter som næringslivet; 
  2. Forventningen om at næringslivet respekterer menneskerettighetene, utover å følge lover og regler i landet de opererer i, og foretar aktsomhetsvurderinger for å etterleve dette ansvaret;
  3. Statenes forpliktelse til å sørge for at det finnes adgang til ulike former for rettslige eller ikke-rettslige klage- og erstatningsmekanismer og oppfordring til næringslivet om å delta i eller selv ha ikke-rettslige klageordninger for parter som er berørt av egen virksomhet.

I tråd med anbefalinger fra næringsliv og sivilt samfunn i regjeringens rådgivende utvalg for næringslivets samfunnsansvar, Kompakt, har Regjeringen vedtatt å utarbeide en nasjonal handlingsplan for de veiledende prinsippene.

Handlingsplanen vil redegjøre for hovedpunktene i FNs veiledende prinsipper og hva disse innebærer for norske myndigheter. Videre vil planen identifisere hvilke myndigheter som følger opp de ulike saksfelt, beskrive hva som allerede gjøres på området og foreslå prioriterte tiltak. I tillegg har handlingsplanen som formål å styrke grunnlaget for næringslivets egen oppfølging av FNs veiledende prinsipper, for eksempel gjennom å angi forventninger og gi veiledning til private så vel som statlig eide selskaper.

Det er viktig for regjeringen å få innspill fra kompetansemiljøer, næringsliv og sivilt samfunn. Handlingsplanen vil bli lagt frem for Kompakt 26. september og vi inviterer til følgende høringsmøter:

13. oktober kl. 11:30 – 12:30 (næringsliv), Utenriksdepartementet (Oppmøte hovedinngangen 10 min før, møterom NK376)

17. oktober kl. 12:30-13:30 (sivilt samfunn/kompetansemiljøer), Utenriksdepartementet (Oppmøte hovedinngangen 10 min før, møterom NK376)

Påmelding til mban@mfa.no. Frist for å gi skriftlige innspill innen 22. oktober kl. 12:00 til Mari Bangstad (mban@mfa.no) og Birgitte Elise Sylthe (bisy@mfa.no).

Relevante lenker: