Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2015: Bistandsrammen økes med 250 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til humanitær bistand i Syria og nabolandene med 250 millioner kroner, samt å øke bevilgningen til flyktningutgifter i Norge med 259,3 millioner kroner. Disse to tilleggsforslagene foreslås dekket ved å øke bistandsrammen med 250 millioner kroner og omdisponere 259,3 millioner kroner.

Regjeringen foreslår følgende økning innenfor internasjonal bistand:

  • Støtten til humanitær innsats og utviklingsaktiviteter i Syria og nabolandene økes med 250 millioner kroner, slik at den totale norske støtten i år blir på én milliard kroner.
  • Etter OECDs regelverk kan visse typer oppholdsutgifter til asylsøkere og flyktninger i Norge klassifiseres som utviklingshjelp (ODA) og belastes bistandsbudsjettet. De ODA-godkjente utgiftene i 2015 er anslått til å øke med 259,3 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2015.

Regjeringen vil også omdisponere midler innenfor internasjonal bistand. Den største endringen er et forslag om å redusere støtten til fornybar energi med 150 millioner kroner, blant annet som følge av redusert fremdrift i enkelte av prosjektene som støttes.

Regjeringen foreslår også følgende endring innenfor utenriksforvaltningen:

  • Pliktige bidrag til internasjonale organisasjoner økes med 64 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak svekket kronekurs.