Historisk arkiv

Bistandsbudsjettet øker med 2,5 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen opprettholder bistanden på et høyt nivå og foreslår å bruke 37,8 milliarder på bistand i 2019. Det tilsvarer om lag en prosent av bruttonasjonalinntekten og er 2,5 milliarder mer enn i 2018, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

For å få økt effektivitet i bistanden har regjeringen valgt å konsentrere innsatsen om fem hovedprioriteringer: Helse, utdanning, næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, klima, miljø og hav og humanitær innsats. Om lag 23 milliarder kroner av bistandsbudsjettet går til disse feltene.

Konsekvensene av klimaendringer og miljøproblemer utgjør noen av de største truslene mot bærekraftig utvikling. Regjeringen foreslår derfor å bruke om lag 4,8 milliarder kroner på klima, miljø og hav i 2019.

– Norge er en ledende havnasjon. En viktig del av innsatsen for klima, miljø og hav er kampen mot marin forsøpling. I budsjettet for 2019 vil regjeringen trappe opp innsatsen til 400 millioner kroner. Dette er en økning på 250 millioner kroner fra budsjettet for 2018. De neste fire årene er ambisjonen vår å bruke 1,6 milliarder kroner til dette formålet, sier Astrup.

Regjeringen viderefører Norges ledende rolle innen global helse og foreslår å bruke om lag 4,8 milliarder kroner til dette formålet i 2019. Pengene skal blant annet brukes til å gi flere vaksiner og bidra til å bygge opp robuste helsesystemer i utviklingsland.

- I 2019-budsjettet foreslår regjeringen i overkant av 3,7 milliarder kroner til utdanning. Dette er en økning på om lag 160 millioner kroner siden 2018. Disse pengene skal gå til å gi flere barn utdanning, spesielt jenter og barn i krise og konflikt, sier Astrup.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen en milliard kroner til kvinners rettigheter og likestilling over bistandsbudsjettet. Dette er en økning på mer enn 68 millioner kroner fra 2018. Midlene inkluderer kjernebidrag til FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) og FNs befolkningsfond (UNFPA), samt egen bevilgning for likestilling.

En lønnsom og ansvarlig privat sektor som bidrar til arbeidsplasser, lønnsinntekter til den enkelte og skatteinntekter til samfunnet er nøkkelen til bærekraftige samfunn – både her hjemme og i utviklingsland. Regjeringen setter av om lag 4,7 milliarder kroner til næringsutvikling, landbruk og fornybar energi i budsjettet for 2019. Satsingen inkluderer en økning til fornybar energi på 430 millioner kroner.

Norsk ekspertise er etterspurt av utviklingsland, for eksempel innen forvaltning av naturressurser og skattesystemer. Kunnskapsbanken i Norad bidrar til faglig samarbeid og kunnskapsdeling på områder hvor Norge har særskilt kompetanse.

- Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kunnskapsbanken og faglig samarbeid med 290 millioner kroner i 2019, til nærmere 862 millioner kroner. Mye av økningen går til å trappe opp skattebistanden gjennom programmet Skatt for utvikling, sier Astrup.

Visse typer tiltak for asylsøkere og flyktninger i Norge klassifiseres som offisiell utviklingshjelp i tråd med OECDs regelverk og inngår i bistandsbudsjettet. For 2019 er disse tiltakene beregnet til 556 millioner kroner, en nedgang på 869 millioner kroner sammenlignet med 2018. Dette frigjør midler til andre utviklingsformål.