Historisk arkiv

Bistandsbudsjettet øker med 1,3 milliarder kroner i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Regjeringens forslag til bistandsbudsjett for 2018 er på rekordhøye 35,1 milliarder kroner. Det innebærer en økning på 1,3 milliarder fra 2017. Vi øker innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål og satser på områder vi vet bidrar til langsiktig utvikling, vekst og stabilitet. Budsjettet har en tydelig prioritering av utdanning, helse, klima og bærekraftig energi, jobbskaping, humanitær bistand og innsats i sårbare områder, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen har over tid konsentrert bistanden om nøkkelområder som utdanning og helse. Utdanningsbistanden er doblet siden 2013, og det foreslås nå en ytterligere økning på 190 millioner kroner. Samtidig økes støtten til global helse med 400 millioner. Det innebærer en historisk satsing på utdanning og helse med 7,7 milliarder kroner.

I budsjettforslaget foreslår regjeringen videre å øke støtten til næringsutvikling og jobbskaping til to milliarder kroner. I tillegg foreslår regjeringen en økning i støtten til fornybar energi på 75 millioner kroner.

– Dersom vi skal lykkes med å bekjempe fattigdom og bidra til vekst og stabilitet, vet vi at det må skapes arbeidsplasser i utviklingslandene. Derfor foreslår vi å øke støtten til næringsutvikling med 338 millioner kroner i 2018, hvorav 188 millioner vil være en økning i kapitaltilførselen til Norfund. Norfund er vårt viktigste redskap for næringsutvikling i utviklingsland, og et godt eksempel på hvordan bistanden brukes katalytisk for å utløse større kapitalstrømmer, sier utenriksminister Brende.

Budsjettforslaget innebærer også økt innsats for mennesker rammet av humanitære kriser, og en tydelig prioritering av norsk innsats i sårbare stater og områder.

– Aldri før har flere mennesker vært rammet av krig, konflikt og ustabilitet. Mer enn 140 millioner mennesker lever i nød, og de humanitære krisene blir mer langvarige. I budsjettet for 2018 foreslår vi å øke den humanitære bistanden med 139 millioner kroner, til et nivå på 5,2 milliarder. Samtidig er vi opptatt av å få en tettere kobling mellom akutt innsats og langsiktig utviklingsbistand, sier utenriksminister Brende.

– Krig og terror er katastrofalt for de som rammes direkte og skaper også sikkerhetspolitiske utfordringer på tvers av landegrenser. Derfor foreslår vi å øke innsatsen i sårbare områder med nær 283 millioner kroner. I tillegg foreslår vi å øke støtten til bekjempelse av globale sikkerhetsutfordringer som terrorisme og organisert kriminalitet med 131 millioner kroner, og vi foreslår å øke støtten til norsk freds- og forsoningsinnsats med 20 millioner kroner, sier Brende.

Regjeringen foreslår å sette av 5,7 milliarder til tiltak innen klima, regnskog, miljø og bærekraftig energi på neste års bistandsbudsjett. Multilaterale satsinger som Det grønne klimafondet, FNs miljøprogram og Den globale miljøfasiliteten (GEF) er viktige partnere. Av totalbeløpet foreslår regjeringen å sette av tre milliarder til klima- og skogprosjektet, som forvaltes av Klima- og miljødepartementet.

Regjeringen har tatt en rekke grep for å sikre konsentrasjon og effektivisering av bistanden. Antall bistandsavtaler er i løpet av stortingsperioden 2013-2017 redusert fra om lag 7000 til 3300, mens antall mottakerland er redusert fra 112 til 92 i samme periode.

Det overordnede målet for norsk bistand er å bekjempe fattigdom og lindre nød. I tillegg til regjeringens fem hovedsatsinger er menneskerettigheter, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn. Regjeringen foreslår å øke den øremerkede støtten til kvinnehelse og trygg abort med 180 millioner kroner i 2018, og støtten til innsats for religiøse minoriteter foreslås økt med 30 millioner kroner.

Forslaget til bistandsbudsjett for 2018 utgjør om lag en prosent av bruttonasjonalinntekt. Av totalbeløpet på 35,1 milliarder kroner foreslår regjeringen å sette av 1,4 milliarder til flyktningtiltak i Norge. Forslaget for 2018 utgjør 3,9 prosent av bistandsbudsjettet og er en betydelig nedgang fra 2017, da tilsvarende tall var 2,9 milliarder kroner og 8,7 prosent.