Historisk arkiv

Økt satsing på sårbare stater og regioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øke innsatsen for stabilisering i sårbare områder med 280 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen nær tredoble støtten til å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer, som terrorisme, ekstremisme og organisert kriminalitet. Som varslet i Veivalgsmeldingen vil regjeringen øke innsatsen i ustabile områder og regioner i Europas nabolag.

– Krig, konflikt og ustabilitet har skapt omfattende humanitære kriser for et stort antall mennesker. Ifølge OECD vil 80 prosent av verdens fattige i 2035 bo i sårbare stater. Krig og terror er katastrofalt for de som rammes direkte, og skaper også sikkerhetspolitiske utfordringer på tvers av landegrenser. Norge vil derfor øke innsatsen i sårbare områder både før, under og etter kriser, sier utenriksminister Børge Brende.

Bistanden til sårbare stater og regioner, som etter denne økningen blir på totalt 485 millioner kroner, skal bidra til sterkere samspill mellom den humanitære, livreddende innsatsen og tiltak som legger grunnlag for langsiktig utvikling og fredsbygging i sårbare stater og regioner. Dette er fleksible midler som kan settes inn raskt før, under og etter kriser. Økningen er særlig rettet mot de store behovene i Sahel, Nord-Afrika, Afrikas horn, Syria og Irak.

– Erfaringene fra Afghanistan og Sør-Sudan viser at vi må arbeide på en annen måte enn i mer stabile land. Derfor har regjeringen utarbeidet et strategisk rammeverk for norsk innsats i sårbare stater og regioner. Gjennom dette rammeverket skal vi styrke arbeidet med forebygging, stabilisering og å bygge motstandskraft, sier Brende.

Krig, konflikt og dårlig styresett skaper en situasjon som utnyttes av organiserte kriminelle og ekstremister.

– Det internasjonale trusselbildet er i endring. Skillet mellom trusler fra statlige og ikke-statlige aktører er mer utydelig. Grenseoverskridende trusler som internasjonal terrorisme, voldelig ekstremisme og organisert kriminalitet utnytter staters manglende kontroll over territoriet. Det gjør stater mer sårbare både før og etter konflikt, sier Brende.

Bistandsprogrammene på til sammen 207 millioner kroner til globale sikkerhetsutfordringer vil gå til analyse, situasjonsforståelse, internasjonalt samarbeid og kapasitetsbygging, for å bistå utviklingsland i å håndtere egne utfordringer. Støtte til grensekontroll og lokale politistyrker i utviklingsland gjennom kanaler som FNs kontor mot organisert kriminalitet og narkotika og Interpol er eksempler på tiltak som vil støttes.

– Norsk utviklingspolitikk og det økte engasjementet i sårbare områder bidrar til å komme nærmere FNs bærekraftsmål om å redusere fattigdom. Støtte til utdanning og helse har særlig høy prioritet, og vi vil øke støtten til næringsutvikling og jobbskaping i privat sektor, sier Brende.