Historisk arkiv

Kontinentalsokkelens utstrekning utenfor Bouvetøya

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Kontinentalsokkelkommisjonen har nå avgitt sin anbefaling om utstrekningen av den norske sokkelen utenfor Bouvetøya. - Dette er en viktig avklaring for Norges rettigheter og plikter som kyststat, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

I tråd med FNs havrettskonvensjon har Norge som kyststat suverene rettigheter på kontinentalsokkelen utenfor Bouvetøya. Med sin beliggenhet på 54 grader sørlig bredde og 3 grader østlig lengde i Sør-Atlanteren regnes Bouvetøya som den mest avsidesliggende øya i verden.

Kontinentalsokkelen ved Bouvetøya.
Kontinentalsokkelen ved Bouvetøya.

Alle kyststater har en sokkel på minst 200 nautiske mil fra grunnlinjene, men sokkelen kan strekke seg lenger ut. Det må i så fall dokumenteres, og dokumentasjonen behandles av en egen kommisjonen opprettet gjennom FNs havrettskonvensjon. Kommisjonen vurderer sokkelens utstrekning i henhold til fastsatte kriterier.

Norge la i 2009 frem dokumentasjon for kontinentalsokkelens utstrekning utenfor Bouvetøya. Basert på nye data og anbefalinger fra Kontinentalsokkelkommisjonen overleverte Norge et revidert fremlegg i 2015. Dette ble ytterligere underbygget av data innsamlet i 2016.

Den norske dokumentasjonen er grundig behandlet av Kontinentalsokkelkommisjonen, og nå foreligger anbefalingen. Kommisjonens anbefaling er i tråd med det Norge har lagt frem. Det innebærer at norsk sokkel utenfor Bouvetøya utgjør om lag 683.730 km2, hvorav 195.120 km2 er utenfor 200 nautiske mil. Kommisjonens anbefaling gir Norge grunnlag for å fastsette sokkelens utstrekning utenfor Bouvetøya med bindende virkning.  

Arbeidet med det norske sokkelfremlegget har blitt ledet av Utenriksdepartementet, i samarbeid med Oljedirektoratet.

- Jeg ønsker å rette en spesiell takk til Oljedirektoratet og Universitetet i Oslo for deres bidrag i prosessen, samt til eksperter fra Polarinstituttet, Kartverket, Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet, sier utenriksministeren.

For mer informasjon om Bouvetøya og havområdene utenfor, se Meld. St. 33 (2014-2015) Norske interesser og politikk for Bouvetøya.